Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

PLADS TIL AT VÆRE DEN MAN ER

FTFa stræber efter at være en mangfoldig, ligeværdig og inkluderende arbejdsplads. Vi tror på, at det fremmer, at vores medarbejdere realiserer deres fulde potentiale, hvis vi har en mangfoldig og inkluderende kultur, hvor alle har lige muligheder, og hvor der er plads til at være den, man er. Det gør os til en bedre a-kasse for vores medlemmer og øvrige interessenter.

Et af FTFa’s strategiske mål for 2024 er, at minimum 90% af medarbejderne opfatter FTFa som mangfoldig, ligeværdig og inkluderende. Det er nyt for os at arbejde strategisk med diversitet og inklusion, og i 2021 har vi derfor i gangsat forskellige undersøgelser for at få mere viden om området og finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan fremme diversitet og inklusion i en FTFa kontekst. Vi deltager bl.a. i seminarer og forskellige netværk med eksperter, andre virksomheder og organisationer.

Samarbejde med Diversity Factor 

I samarbejde med konsulentfirmaet Diversity Factor har vi planlagt at gennemføre en inklusions-survey blandt alle ansatte i foråret 2022. Undersøgelsen skal give os indblik i medarbejdernes oplevelse af inklusion, ligeværd og psykologisk tryghed, og give os et nuanceret billede af diversiteten i vores organisation. Vi vil bruge resultatet af undersøgelserne til at konkretisere, hvilke indsatser, der kan understøtte en inkluderende og mangfoldig kultur i FTFa i de kommende år.

"For at høste fordelene af en mangfoldig arbejdsplads, kræver det en inkluderende og ligeværdig kultur, hvor alle medarbejdere kan komme på arbejde præcis, som de er. Det kræver et særligt mod af en organisation at spørge ind til medarbejdernes opfattelse af inklusion og ligeværdighed i kulturen. Det er netop den modige tilgang, der gør, at FTFa er væsentlig bedre klædt på til at skabe det nødvendige fundament og rette rammer for både medarbejdere og ledere, som er essentielle for at skabe en inkluderende kultur."

Helene Aagaard, CEO Diversity Factor 

Vi måler allerede på en række diversitetsparametre, herunder biologisk kønsfordeling på organisationsniveauer samt alders- og anciennitetsfordelingen. Disse peger på nogle af de indsatsområder vi vil have fokus på fremadrettet, og som fremgår nedenfor.

Figur 3.1 - Kønsfordeling i FTFa 2021

*Kønsfordelingen er opgjort på baggrund af biologisk køn.

I FTFa er der en overvægt af kvinder blandt medarbejderne. Omorganiseringen i 2021 har betydet en anden og mere flad ledelsesstruktur, og det er ikke muligt direkte at sammenligne kønsfordelingen på ledelsesniveau med tidligere år. Ser vi på kønsfordelingen blandt lederne i den nuværende organisering, er der en ligelig kønsfordeling på teamchefniveau, mens der er en overvægt af mænd på både chef- og direktionsniveau. Til gengæld er kønsfordelingen i vores hovedbestyrelse, med 47% kvinder og 53% mænd at betragte som ligelig, da denne består af 15 personer.

Figur 3.2 - Aldersfordelingen 2021

Gennemsnitsalderen for fastansatte er steget fra 46,8 år i 2020 til 47,9 år i 2021, og som det ses i figur 3.2 er over 40% af vores medarbejdere 51 år og derover. Yngre medarbejdere bibringer ny erfaring og kompetencer, samtidig med at vi ønsker at fastholde vores erfarne medarbejdere, og vi tilbyder bl.a. en seniorordning. I 2020 benyttede 6 medarbejdere sig af ordningen. Ultimo 2021 havde vi 13 studerende ansat, hvoraf de fleste er mellem 20 og 30 år gamle. De indgår ikke i opgørelsen af aldersfordelingen, men bibringer i det daglige med nye indsigter og energi.

Figur 3.3 - Anciennitetsfordelingen 2021

Som det fremgår af figur 3.3 er FTFa en arbejdsplads, hvor mange har arbejdet i mange år. Næsten en fjerdedel har været ansat i mere end 15 år. Der kommer dog i høj grad også løbende nye ansigter til, og næsten halvdelen af medarbejderne har været her op til 5 år.

Vi er 185 ansatte, svarende til 173 årsværk. Det er lidt flere end ultimo 2020. Antallet af deltidsansatte er faldet, dels fordi nogle medarbejdere har ønsket at gå op i tid, dels fordi nogle af de medarbejdere, der var på nedsat tid via seniorordningen, er gået på pension.

Figur 3.4 - Ansættelsestyper 2021