Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

BARSEL OG BARSELSDAGPENGE

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål omkring barsel og dagpenge. 

Barselsdagpenge er en økonomisk støtte, du kan modtage under din barselsorlov, hvis du opfylder bestemte betingelser. Disse ydelser sikrer, at du får en indkomst, mens du er på barsel og ikke modtager løn fra din arbejdsgiver.

For at få barselsdagpenge skal du have været i beskæftigelse inden din orlov og opfylde kravene til arbejdstimer. Udbetaling Danmark beregner og udbetaler dine barselsdagpenge den sidste torsdag i hver måned.

NYE BARSELSREGLER (AUGUST 2022)

I juli 2022 trådte den nye barselsaftale i kraft og omfatter børn født den 2. august 2022 eller senere. Denne barselsaftale sikrer, at jeres 48 ugers forældreorlov bliver delt ligeligt mellem jer begge ved en særlig øremærkning til den forælder — de øremærkede uger kan ikke overdrages. Vær opmærksom på, at der kan gælde andre regler for gemte barselsuger ved børn født før den 2. august 2022.

De nyeste barselsregler:

 • Mor har som minimum ret til 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen.
 • I den nye aftale har begge forældre stadig ret til 2 ugers barsel i forbindelse med fødslen. Disse uger kan ikke flyttes eller gemmes til senere.
 • Derefter har I hver især 13 ugers barsel, som frit kan overdrages til hinanden.
 • Endelig har I som lønmodtagere 9 ugers øremærket barsel til jer hver, som skal afholdes inden jeres barn fylder et år, ellers bortfalder de.

Disse regler sikrer, at begge forældre får mulighed for at tilbringe tid med deres nyfødte barn, samtidig med at arbejdsmarkedets behov for forudsigelighed og planlægning tilgodeses. Sørg for at være opdateret om dine rettigheder og pligter under de nye barselsregler for at få mest muligt ud af din orlov.

Barselsregler ved adoption

Retten til barselsdagpenge ved adoption ligner langt hen ad vejen retten ved graviditet. Men når du og din partner adopterer, så beregner vi retten til barselsdagpenge ud fra modtagelsestidspunktet i stedet for termin.

Derudover har du og din partner ret til 1 uges fravær for at være sammen med jeres adoptivbarn inden modtagelsen, hvis det er en dansk adoption. Er det en udenlandsk adoption, kan I få 4 ugers fravær. Begge perioder kan forlænges, hvis det bliver nødvendigt.

Par, der bor sammen ved barnets modtagelse, har normalt ret til 24 ugers barselsorlov med barselsdagpenge hver. I har fleksibiliteten til at planlægge jeres barselsorlov, så den passer bedst muligt til jeres arbejds- og familieliv. I har også mulighed for at overføre nogle af orlovsugerne til hinanden. Dette betyder, at den ene forælder kan tage mere end 24 ugers barselsorlov med barselsdagpenge.

LØN UNDER BARSEL

Det er dit konkrete ansættelsesforhold, der afgører, om din arbejdsgiver udbetaler løn under din barsel. Hvis du opfylder betingelserne for at modtage løn under barsel, har du ret til at modtage et beløb svarende til din 'normale løn' (den løn, du ville modtage, hvis du var på arbejde) i en kortere eller længere periode. Dette indebærer også eventuelle tillæg.

Forlæng barslen med 8 eller 14 uger

Har du og din partner lyst til at forlænge jeres barselsorlov, så kan I forlænge med enten 8 eller 14 uger. Dette skal oplyses til arbejdsgiver senest 8 uger efter fødslen. Forlænger I barslen, fordeler I blot jeres barselsdagpenge ud over flere uger — så vær opmærksom på, at I får udbetalt færre penge hver uge.

Hvis I forlænger barselsorloven, mister I retten til at udskyde noget af barslen til senere. Derudover skal alle ugerne være afholdt, inden jeres barn fylder 54 eller 60 uger.

Forlæng barslen, og arbejd på nedsat tid

Du har mulighed for at forlænge din orlov ved at genoptage dit arbejde på nedsat tid. Dette indebærer at arbejde færre timer om ugen eller have faste fridage i løbet af ugen i en periode.

I det omfang du stadig er på orlov, har du som udgangspunkt stadig ret til barselsdagpenge. På denne måde kan din orlov forlænges i henhold til den tid, du vælger at arbejde. Det er dog vigtigt at lave en klar aftale med din arbejdsgiver om denne løsning først. Og husk, at de 9 øremærkede uger skal være brugt senest et år efter barnets fødsel, medmindre du bliver forhindret grundet særlige omstændigheder.

FERIE UNDER BARSELSORLOV

Det er ifølge ferieloven ikke muligt at holde ferie under din barselsorlov. Men har du arbejdsgiverbetalt ferie eller feriedagpenge, du gerne vil bruge, så kan du i stedet udskyde din barsel og holde ferie. Du kan også sørge for at holde din ferie i forlængelse af barselsorloven.

SKAL DU PÅ BARSEL SOM STUDERENDE ELLER SELVSTÆNDIG?

Når det kommer til barsel og økonomisk tryghed, er der særlige omstændigheder, der er relevante for studerende og selvstændige. Hvis du er studerende og venter barn, skal du opfylde nogle krav for at kunne få barselsdagpenge under din orlov.

På samme måde er der forskellige retningslinjer og støttemuligheder for dig som selvstændig, der ønsker at sikre en stabil indkomst under din barselsperiode.

 

Du vil som udgangspunkt få udbetalt det samme i barselsdagpenge, som du ville kunne have modtaget i dagpenge fra FTFa. Det er dog Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om størrelsen på barselsdagpenge.

Vær opmærksom på, at barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger, mens dagpenge fra FTFa bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Det betyder, at udbetalingerne pr. måned ikke er ens.

Forældre har som hovedregel samlet set ret til 52 uger med barselsdagpenge.

Kontakt Udbetaling Danmark for at høre mere om barsel - www.borger.dk/barselsdagpenge eller ring 70 12 80 64.

Når du er blevet far eller medmor, har du som ledige ret til 2 ugers sammenhængende orlov, der skal holdes fra den dag eller dagen efter, barnet er født.

Kontakt FTFa umiddelbart efter, barnet er født. FTFa giver derefter Udbetaling Danmark besked om, at du ønsker orlov med barselsdagpenge, og derefter vil Udbetaling Danmark kontakte dig.

Du kan læse om yderligere rettigheder på www.borger.dk/barselsdagpenge 

Normalt vil du som mor kunne gå på barselsorlov fire uger før, du forventer at føde. Er du ledig, skal du derfor kontakte FTFa senest fire uger før din termin.

Du skal også kontakte jobcentret senest fire uger før termin. Jobcentret skal vurdere, om du kan undlade at komme til møder, indtil du skal på barsel.

FTFa giver Udbetaling Danmark besked om, at du ønsker orlov med barselsdagpenge, og derefter vil Udbetaling Danmark kontakte dig.

Du kan blive fritaget for jobsøgning, møder og aktivering, hvis du inden for de næste 6 uger skal på barselsorlov. Orloven skal være af mere end en måneds varighed. Kontakt dit lokale jobcenter – de står for at udstede fritagelsen. OBS: Gælder ikke ved afholdelse af fædreorlov på to ugers varighed i forbindelse med fødslen.

Hvis dit kontaktforløb er tilknyttet FTFa, fordi du er i begyndelsen af din ledighedsperiode, kan du blive fritaget for at søge job, deltage i møder og aktivering i op til 6 uger inden din barsel. For fritagelse skal du sende en besked via din Mailboks på Tast Selv med området ’Jobsøgning’ og emnet ’Øvrige’ og skrive din terminsdato. 

GIV ARBEJDSGIVER OG FTFa BESKED OM DIN BARSEL

Du skal som mor informere din arbejdsgiver om datoen for forventet fødsel, samt hvornår du går på orlov, senest 3 måneder før termin. Som far/medmor skal du informere din arbejdsgiver senest 4 uger før din barselsorlov, hvornår du forventer at gå på forældreorlov.

For at få udbetalt barselsdagpenge senere i forløbet, skal du informere FTFa eller anden a-kasse senest 8 uger efter fødslen.

Barselsdagpenge som ledig og underretning om barsel

Er du ledig og modtager dagpenge fra FTFa, skal du informere os om din kommende barsel i god tid, så vi kan tage højde for det i din plan. Herefter vil du modtage et brev med Digital Post, der forklarer, hvad du skal gøre, samt hvordan du søger om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at a-kassen først kan oplyse Udbetaling Danmark om din barsel på første orlovsdag, så det er ikke muligt at søge på forhånd.

Du skal som mor informere din arbejdsgiver om forventet fødsel og orlov senest 3 måneder før termin. Som far/medmor skal du informere din arbejdsgiver senest 4 uger før barselsorloven. For at få udbetalt barselsdagpenge skal du også informere FTFa senest 8 uger efter fødslen.

Hvornår bliver barselsdagpengene udbetalt?

Barselsdagpenge udbetales den sidste torsdag i måneden, medmindre denne torsdag falder på en helligdag. I så fald vil pengene blive udbetalt på hverdagen før. Udbetalingen dækker perioden til og med søndagen før udbetalingsdagen. Derudover modtager du barselsdagpenge for eventuelle helligdage.

Vær opmærksom på, at barselsdagpengene bliver udbetalt i perioder på 4 eller 5 uger, mens dagpenge fra FTFa bliver udbetalt ud fra et fast antal timer pr. måned. Det betyder, at udbetalingerne per måned ikke er ens.

Du kan have mulighed for at gå på barselsorlov med barselsdagpenge, selvom du er studerende, hvis du for eksempel opfylder én af nedenstående betingelser.

1. Du arbejder ved siden af uddannelsen og dagen før eller på første dag i orloven ER i beskæftigelse. Det er samtidig et krav, at du har arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste 4 måneder før orloven påbegyndes og i mindst 3 af disse måneder har arbejdet mindst 40 timer om måneden.

2. Du holder orlov fra uddannelsen, har afmeldt din SU, er tilmeldt som ledig OG har fået godkendt din dagpengeret forud for den første dag, hvor du ønsker at gå på barsel med barselsdagpenge. Du skal altså opfylde de almindelig betingelser for ret til dagpenge fra a-kassen, inden du kan få barsel med barselsdagpenge. Du skal også huske at informér dit uddannelsessted om orloven.

Vær opmærksom på, at det er Udbetaling Danmark der er myndighed på området, og som tager stilling til retten til barselsdagpenge. Det er derfor Udbetaling Danmark, der kan vejlede dig nærmere om reglerne.

 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få barselsdagpenge under visse betingelser. For at være berettiget skal du have drevet selvstændig virksomhed i mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige arbejdstid i mindst 6 ud af de seneste 12 måneder, heraf den seneste måned før fraværet.

Når du som selvstændig skal på barsel, modtager du barselsdagpenge baseret på din seneste årsindkomst, som du har oplyst til skattemyndighederne.

Du er selvstændig, når du:

 • udfører arbejde for egen regning og risiko samt i eget navn
 • kan ansætte medarbejdere til at udføre dit arbejde
 • er momsregistreret og beskattes af B-indkomst
 • fastlægger din egen arbejdstid
 • arbejder fra eget kontor eller i hjemmet
 • selv fastsætter din løn samt prisen på ydelser og produkter
 • har landet flere kunder med skriftlige aftaler
 • er ejer eller medejer af en enkeltmandsvirksomhed, I/S eller K/S
 • har tegnet en erhvervsforsikring

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge via virk.dk.

 

 

ER DU MEDLEM AF FTFa OG HAR SPØRGSMÅL TIL DIN BARSEL?

Hvis du er medlem af FTFa og opfylder kravene til at modtage barselsdagpenge, så kan du kontakte os og få hjælp til at lægge en plan.

Har du spørgsmål til en eller flere dele af barselsreglerne og barselsdagpenge, så står vores dygtige medarbejdere også klar til at besvare dine spørgsmål.

ER DU MEDLEM AF FTFa OG HAR SPØRGSMÅL TIL DIN BARSEL?