Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

EFTERLØNSUDBETALING

Er du i gang med at undersøge muligheden for at gå på efterløn? Så kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om at gå på efterløn og få efterløn udbetalt her på siden. Hos FTFa guider vi dig gennem alle faser af livet.

Beregning af din efterlønsudbetaling

Efterlønnen beregnes normalt ved overgangen fra arbejdsmarkedet til efterløn. Når du tager beslutningen om at gå på efterløn, skal du indsende en ansøgning til din a-kasse, FTFa. A-kassen vil herefter behandle din ansøgning og beregne din efterløn baseret på dine indkomst- og pensionsforhold. Når beregningen er færdig, vil du få besked om størrelsen på din efterløn, og hvordan den vil blive udbetalt til dig.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?

Størrelsen på din efterløn bliver afgjort af en række forskellige faktorer og er forskellig fra person til person. Efterlønnens størrelse afhænger især af, hvornår du går på efterløn og dine pensioners størrelse; jo større dine pensionsopsparinger er, jo mindre vil du kunne få udbetalt i efterløn.

Dine pensionsopsparinger medfører fradrag i efterlønnen. Og det har betydning for fradragets størrelse, om du får udbetalt pension, mens du er på efterløn, eller om du venter, til du ikke længere modtager efterløn.

Fradraget sker ikke krone for krone, men derimod foretages der et fradrag på baggrund af, hvor stor den såkaldte depotværdi er af din opsparing. Får du udbetalt pension, så sker der et fradrag beregnet på baggrund af størrelsen af udbetalingen før skat.

På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du finde en smart efterlønsberegner, som fortæller, hvor meget du kan regne med at få i efterløn. Den er nem og overskuelig at bruge.

Du kan maksimalt få udbetalt efterløn med det beløb, der svarer til de dagpenge, du ville få, hvis du var ledig. Du kan som fuldtidsforsikret altså få op til 20.359 kroner om måneden (2024), og som deltidsforsikret kan du få op til 13.573 kroner.

For at kunne modtage efterløn som fuldtidsforsikret skal du have været fuldtidsforsikret i din a-kasse i mindst ti år inden for de seneste 15 år. Derudover skal mindst 52 uger af perioden være placeret umiddelbart før overgangen til efterløn Når du først er gået på efterløn, vil du modtage efterløn med samme beløb gennem hele perioden. Du kan beregne din efterløn på borger.dk.

 

Dine pensioner bliver modregnet i efterlønnen

Alle dine pensioner skal som udgangspunkt modregnes. Det gælder også, hvis du har fået en eller flere pensioner udbetalt tidligere. Når dine pensioner er modregnet, kan du se din endelige efterlønssats.

Måden fradraget for dine pensioner bliver udregnet på, afhænger af hvilken type af pension der er tale om, og om du får udbetalinger fra pensionen, mens du modtager efterløn. Nedenfor dykker vi ned i de forskellige pensionstyper:

  • Pension, der stammer fra et ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af den årligt udbetalte pension før skat.
  • Livsvarig pension, der stammer fra et ansættelsesforhold, og som ikke udbetales løbende i efterlønsperioden, skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb.
  • Ikke livsvarig pension fra et ansættelsesforhold, som ikke udbetales løbende, skal modregnes med 4 % af depotværdien.
  • Løbende livsvarig privattegnet pension skal modregnes med 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Det gælder uanset, om den udbetales i efterlønsperioden eller ej.
  • Alle andre former for pensioner skal trækkes i efterlønnen med 4 % af den samlede depotværdi før skat. Det gælder for eksempel for alle private pensioner, der ikke er livsvarige, og pensioner hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang.

Hvordan undgår jeg modregning i efterløn?

Du kan som udgangspunkt ikke undgå at blive modregnet i efterløn, hvis du har pensionsopsparinger. Til gengæld er der så meget andet, der ikke bliver modregnet, som eksempelvis ATP – Arbejdsmarkedets Tillægspension, renter, underholdningsbidrag, arv, aktieudbytte, gaver og gevinster.

Hvor ofte skal jeg udfylde mit efterlønskort?

Du skal udfylde dit efterlønskort den 24. i hver måned. Du får udbetalt din efterløn i hele måneder. Det vil sige, at du får efterløn for 160,33 timer hver måned. Du får modregnet din udbetaling på månedsbasis.Du skal altid udfylde efterlønskortet for hele måneden med dine arbejdstimer eller øvrige aktiviteter.

Når du udfylder efterlønskortet den 24. i en måned, skal du give dit bedste bud på, hvad der kommer til at ske i den sidste periode på efterlønskortet. Vi ved godt, at din situation kan ændre sig i den sidste periode, og derfor er udbetalingen aconto. Det betyder, at der er mulighed for at regulere udbetalingen, hvis der sker noget uventet.

Vil du undgå at gætte?

Så kan du vente med at sende dit efterlønskort til, måneden er ovre. Så vil din efterløn være på din konto 3-4 arbejdsdage efter, du har sendt kortet til os. Viser det sig, at du uventet får tilbudt arbejdstimer, skal du sende et opdateret efterlønskort med de nye oplysninger den 1. i den følgende måned. Når vi får det opdaterede efterlønskort, regner vi ud, hvad du har fået udbetalt for meget. Det beløb trækker vi fra din næste udbetaling af efterløn.

Hvor tit skal halvårserklæringen udfyldes?

Forventer du, at du ikke har arbejde og indtægter i de næste 6 måneder, er det ikke nødvendigt at udfylde efterlønskort hver måned. Du kan i stedet bruge halvårserklæringen.

Erklæringen skal udfyldes og sendes til a-kassen hurtigst muligt efter 6 måneders-periodens udløb.

FTFa har ret til at tilbageholde efterlønnen, hvis erklæringen ikke er modtaget i rette tid. Af dine oplysninger kan vi se, om betingelserne for udbetaling af efterløn har været til stede og fortsat er det.

Hvis du får arbejde eller indtægter, skal du straks udfylde halvårserklæringen og svare NEJ til erklæringens sidste spørgsmål: ’Vil du fortsat benytte halvårserklæring?’.
Når du er på halvårserklæring, skal du udfylde erklæringen i starten af den 7. måned, når de 6 måneder er gået.

Se udbetalingskalderen via Tast Selv.

Hvis du ønsker at rette i det kort, du har sendt til os, så skal du logge på Tast Selv.

På Tast Selv går du ind under “Mailboks”, som er i den orange menu oppe i højre hjørne.
Bagefter skal du vælge menupunktet “Ret blanketter” og finde dit efterlønskort.

Husk at give a-kassen besked, hvis der er sket ændringer i de forhold, du tidligere har oplyst om. Du skal fx straks give a-kassen besked, hvis du planlægger at opholde dig i udlandet i længere tid, bliver frihedsberøvet eller søger om eller får social pension.

Bemærk, at de oplysninger du afgiver, sker på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre tab af rettigheder, tilbagebetaling, sanktioner og evt. politianmeldelse. Det står i § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Samkøring og automatisk regulering

Din efterlønsudbetaling og oplysninger til a-kassen bliver kontrolleret den 11. i måneden efter udbetalingsperiodens udløb. Det sker ved registersamkøring med indberetninger i SKATs indkomst-register.

Viser samkøringen at du har haft løntimer eller en forskel i tidligere oplysninger, vil du blive kontaktet, og du vil have mulighed for at komme med dine bemærkninger.

En eventuel difference vil betyde, at udbetalingen af efterlønnen vil blive reguleret. En efterbetaling af efterløn bliver udbetalt til din NemKonto. En fejludbetaling bliver modregnet i den efterfølgende udbetaling af efterløn. Er det ikke muligt at modregne hele fejludbetalingen inden for de næste 3 måneder, vil du blive opkrævet beløbet.

Persondataloven

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at

  • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter
  • a-kassen registrerer modtagne oplysninger
  • a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Hos FTFa bruger vi dit skattekort til at beregne beskatningen af ydelser, og ændringer i trækprocent og fradrag opdateres løbende via det elektroniske skattekort. For at undgå skattesmæk ved supplerende dagpenge eller efterløn kan du anmode om bikort eller overveje et bruttotrækkort.

 

 

I 2024 får du indbetalt 1,5 % af de dagpenge, feriedagpenge og den efterløn, du får udbetalt. Det er et ekstra bidrag til din pension, så du får det samme udbetalt i dagpenge, feriedagpenge eller efterløn, som du normalt vil få.

Det er staten, der sørger for at indbetale bidragene.

Hvornår stopper udbetalingen af efterløn?

Du kan maksimalt modtage efterløn i fire år, hvis du har betalt til ordningen.

Du modtager efterløn indtil udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er den alder, hvor du er berettiget til at modtage folkepension (som er den almindelige pensionsordning i Danmark). Fra folkepensionsalderen ophører udbetalingen af efterløn, og du kan i stedet begynde at modtage folkepension.