Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

MISTET RETTEN TIL DAGPENGE OG GENOPTJENING

Få svar på dine spørgsmål om, hvad du gør, hvis du mister retten til dagpenge og genoptjening

De timer, du har arbejdet, mens du var på dagpenge, kan du bruge til at forlænge din dagpengeperiode.

Har du selvstændig virksomhed så klik og læs her om forlængelse af dagpengeretten

Huskereglen for, hvor lang tid du kan forlænge din dagpengeperiode, bliver kaldt 1-2-3-1-reglen. Det gør den, fordi 1 arbejdstime kan forlænge din dagpengeperiode med 2 timers dagpenge, som du skal have udbetalt inden for en referenceperiode på 3 timer + 1 måned. Det giver mere mening, når vi kigger på det i en mere realistisk skala. Se eksemplet her:

Har du haft tre måneders arbejde, vil du typisk have arbejdet 481 timer. I det tilfælde kan du forlænge din dagpengeret med 962 timers dagpenge, fordi 2 * 481 timer giver 962 timers dagpenge. Du kan få udbetalt de nye 962 timers dagpenge inden for en periode på 1.443 timer (3 * 481 timer). De 1.443 timer omregner vi til måneder ved at dividere med 160,33. Det giver en referenceperiode på ni måneder, som vi lægger 1 måned til første gang, du forlænger din dagpengeperiode. Derfor giver tre måneders arbejde (481 timer) ret til at forlænge din dagpengeperiode med 962 timer inden for en ti måneders periode.

Begrænsninger for forlængelse

Du kan max forlænge din dagpengeperiode med 1 år. For at forlænge dagpengeperioden i et år skal du have arbejdet i 962 timer, siden du fik godkendt ret til dagpenge. Du kan få udbetalt din 1 års forlængelse indenfor 1,5 år.

Brug-og-smid-væk-reglen

Når du bruger dine arbejdstimer til at forlænge din dagpengeperiode, kan du ikke bruge de timer til at optjene ret til en helt ny 3.848 timers dagpengeperiode. Du kan derfor vælge enten at bruge en del af dine arbejdstimer til at forlænge din dagpengeperiode, eller til at opspare til timer nok til en helt ny dagpengeret. Du vælger selv hvor langt tid, du vil forlænge din dagpengeperiode. Hvis du fx har ret til at forlænge med 20 uger, kan du nøjes med at forlænge med fx 5 uger. Dermed bruger du 185 af dine 740 arbejdstimer på at forlænge dagpengeperioden. De sidste 555 timer tæller med i regnskabet, hvor du optjene til en ny dagpengeret.

Mister du dagpengeretten, kan du fortsat være medlem af FTFa. Du kan benytte vores jobrådgivning og deltage i vores kurser og møder om bl.a. karriereskift.

Kontanthjælp er en ydelse, som kommunen udbetaler, hvis du ikke har andre økonomiske muligheder, og du ikke kan forsørge dig selv og din familie.

Den er i modsætning til dagpenge afhængig af din formue og din ægtefælle eller samlevers indtægt. Det er kommunen, der vurderer, om du kan få kontanthjælp.

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp, hvis din ægtefælle/samlever tjener mere end 2 x kontanthjælpssatsen.

Er du enlig og har en formue på mere end 10.000 kroner, eller har I som ægtefæller eller samlevere en formue på mere end 20.000 kroner, kan du som udgangspunkt heller ikke få kontanthjælp.

Du kan kontakte FTFa’s socialrådgiver eller din kommune for yderligere oplysninger om kontanthjælp.

 

Et seniorjob er et job på overenskomstmæssige vilkår, som kommunen skal tilbyde dig. Fleksydelsen er den kommunale "efterløn", du har mulighed for at få, hvis du har haft et fleksjob. På fleksydelse modregnes din pension som udgangspunkt efter samme regler som efterlønnen. Er du ikke med i efterlønsordningen, mister du retten til både fleksydelse og seniorjob.

Du har ret til at få dagpenge i to år (dagpengeperioden) inden for en periode på tre år. De tre år kaldes referenceperioden.

Vi holder løbende øje med, om du har genoptjent en ny ret til dagpenge, mens du er i en dagpengeperiode.

Når du har fået dagpenge i to år, skal vi undersøge, om du har genoptjent retten til dagpenge eller om du kan få forlænget din ret til dagpenge.

Din situation afgør, om vi kigger på dine arbejdstimer, din løn, og dit overskud fra selvstændig virksomhed når du skal have en ny dagpengeperiode.

Beskæftigelseskravet - hvis du har arbejdet

Har du arbejdet, siden du fik dagpengeret, så vil du have opsparet arbejdstimer på din beskæftigelseskonto. Beskæftigelseskontoen er et regnskab, der holder styr på, hvor mange timer din(e) arbejdsgiver(e) har indberettet til Skat. Du kan holde øje med din beskæftigelseskonto på jobnet.dk.

Hvis du har timer på din beskæftigelseskonto, når du har brugt alle dine dagpenge, så skal du opfylde beskæftigelseskravet for at få en ny dagpengeret. Beskæftigelseskravet er på 1924 arbejdstimer. Det betyder, du skal have opsparet 1924 arbejdstimer, siden du fik dagpengeret sidst. Det svarer sammenlagt til et års fuldtidsarbejde. Dine arbejdstimer bliver for gamle efter tre år og tæller ikke med længere.

Indkomstkravet - hvis du ikke har arbejdet

Har du ikke haft nogen arbejdstimer, når din dagpengeret udløber, så skal du opfylde indkomstkravet. Det betyder, at du skal have haft en indkomst på 263.232 kr. (2024-tal) før du kan få en ny dagpengeperiode på 3.848 timers dagpenge (to års dagpenge). Når vi regner din indkomst sammen, må vi højest medregne 21.936 kr. løn om måneden (2024-tal).

Det betyder, at du tidligst kan få en ny dagpengeret, når du har arbejdet i 12 måneder med en månedsløn på mindst 21.936 kr. Får du et arbejde med en månedsløn, der er lavere end 21.936 kr., så tæller lønnen stadig med til indkomstkravet. Men du vil så være mere end et år om at optjene en ny dagpengeperiode.

Er du i et seniorjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller jobrotation, skal du være opmærksom på, at timerne ikke tæller med til genoptjening af en ny dagpengeperiode.

Du har ret til at få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan løbende genoptjene retten til at få suppleret dagpenge. Det kræver, at du inden for en 12-måneders periode har optjent mere end:

  • 146 arbejdstimer i mindst 6 månedsindberetninger, eller
  • 34 arbejdstimer i mindst 26 ugeindberetninger, eller
  • 68 arbejdstimer i mindst 13 14-dagesindberetninger

Din arbejdsgiver indberetter dine arbejdstimer til indkomstregistret som enten måneds-, uge- eller 14-dagesindberetninger.

Du kan også genoptjene 30 nye uger med supplerende dagpenge, når du inden for et indkomstår har en samlet indtægt på mindst 263.232 kr. (2024) medregnet både med A- og B-indkomst, honorararbejde, og overskud fra evt. selvstændig virksomhed, og samtidig ikke har modtaget dagpenge i indkomståret.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan medregne indtægten for et indkomstår, når indkomsten fremgår af din afsluttede årsopgørelse for det pågældende indkomstår.

Læs om forlængelse af supplerende dagpenge her

Er din dagpengeret udløbet, og er du fortsat ledig? Så kan du søge om gratis medlemskab. Du skal opfylde følgende betingelser, for at få bevilget gratis medlemskab. Du skal stå tilmeldt jobcenteret som ledig, ikke modtage offentlig forsørgelse og du kan højst blive fritaget for 6 måneder ad gangen. 

Alternativt kan du melde dig ud af FTFa som almindeligt medlem og søge om optagelse som ”tilknyttet medlem”. Det er gratis at være tilknyttet medlem.

Der er to muligheder for at blive tilknyttet medlem:

1. Din dagpengeret er udløbet, og du har meldt dig ud af a-kassen. For at kunne benytte tilbuddet skal du have været ledig og modtaget dagpenge fra FTFa, men have opbrugt dagpengeretten og meldt dig helt ud af a-kassen.
2. Du er flyttet fast til udlandet og har derfor meldt dig ud. For at kunne benytte tilbuddene skal du have taget fast ophold i udlandet og være dansk statsborger.

Som tilknyttet medlem kan du bruge vores forskellige tilbud om personlig sparring, jobrådgivning og komme til vores møder. Du kan også få hjælp hos vores socialrådgiver.

Du får ikke ydelser og optjener ikke ret til ydelser, mens du er tilknyttet medlem.

Du sender en besked til os via Tast Selv (åbner i et nyt vindue). I beskeden skriver du, at du er udmeldt, men at du ønsker at gøre brug af FTFa’s tilbud om tilknytning.

FIK DU SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL?

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i dagpengelovgivningen, så du er meget velkommen til at ringe til os på tlf. 70 13 13 12.

Kontakt os