Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

HVORNÅR ER JEG SELVSTÆNDIG IFØLGE A-KASSEN?

Reglerne kan være svære at finde rundt i. Det skyldes at der kan være forskel i den måde, du selv opfatter dit arbejde, og den måde dit arbejde kategoriseres ifølge a-kassereglerne.

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT's definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl på tlf. 70 13 13 12.

 • er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
 • har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
 • får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed
 • er medarbejdende ægtefælle og modtager løn uden at have en lønaftale
 • får løn som A-indkomst fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse

B-indkomst/honorar er personlig indkomst, der kan beskattes på to forskellige måder:

 • Som lønindkomst
 • Som overskud af selvstændig virksomhed

Når du modtager B-indkomst, er det vigtigt, at du fortæller os, om du vil lade indkomsten beskatte som lønindkomst eller overskud af selvstændig virksomhed. Det har nemlig betydning for, hvad du kan bruge indkomsten til i forhold til optjening af dagpenge, og hvordan det modregnes i dagpengene.

Hvis vi bruger B-indkomsten til at give dig fx en dagpengeret eller en forlænget dagpengeret, vil vi altid spørge dig, om du lader B-indkomsten beskatte som overskud af selvstændig virksomhed. Det gør vi enten på ledighedserklæringen eller på en tro- og love erklæring. Det er vigtigt, at du herefter ikke ændrer beskatningsmåden, før du har givet os besked om det. Det kan nemlig betyde, at du alligevel ikke havde ret til dagpengene, fordi du nu anses for at være selvstændig, eller at B-indkomsten skal modregnes på en anden måde i dagpengene.

Hvis du har en revisor til at lave din årsopgørelse

Hvis din revisor laver din årsopgørelse, er det også meget vigtigt, at du er opmærksom på, at måden hvorpå indkomsten bliver beskattet, ikke ændres ved afslutning af skatteåret. Det kan godt være, at det kan betale sig at ændre beskatningsmåden rent skattemæssigt, men som skrevet ovenfor, kan det betyde, at du alligevel ikke har ret til de dagpenge, du allerede har fået.

B-indkomst der beskattes som lønindkomst

Arbejdet vil som udgangspunkt blive betragtet som lønarbejde, og hvis du modtager B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag, kan du bruge indkomsten til at optjene dagpengeret, forlængelse af dagpengeretten, samt genoptjening og forlængelse af retten til supplerende dagpenge.

B-indkomsten modregnes i dagpengene ved omregning af indtægten med en særlig omregningssats, se mere her: Dagpengekort | Nem guide til dagpengekortet | FTFa under afsnittet ”Honorar/ukontrollabelt arbejde”.

Du kan læse mere om supplerende dagpenge og søge om det her: Deltidsarbejde eller bibeskæftigelse | FTFa under afsnittet ”Hvordan får jeg godkendt supplerende dagpenge?” Du skal især være opmærksom på, at der gælder en frist på 5 uger for frigørelsesattesten, hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver.

B-indkomst der beskattes som selvstændig

Når B-indkomsten beskattes som et overskud af selvstændig virksomhed, vil du blive betragtet som selvstændig.

Det betyder, at du tidligst kan bruge indkomsten til optjening af dagpengeret, når din årsopgørelse er endelig afsluttet hos SKAT. Da du har en udvidet selvangivelse er det tidligst den 2. juli året efter skatteårets afslutning. Hvis B-indkomsten fx er indberettet i oktober 2020, kan den altså først bruges til optjening af dagpengeret den 2. juli 2021, hvor årsopgørelsen er endelig.

Det betyder også, at du ikke kan bruge indkomsten til forlængelse af dagpengeretten.

Når du er selvstændig, skal vi godkende din selvstændige aktivitet, da aktiviteten har betydning for, om du kan få dagpenge, hvor længe du kan få dagpenge og hvordan det evt. skal modregnes i dine dagpenge.

Du kan læse mere om godkendelse af selvstændig aktivitet her.

Arbejde inddeles i 4 aktivitetstyper:

 1. Fritidsbeskæftigelse
 2. Selvstændig virksomhed
 3. Formueforvaltning
 4. Arbejde som lønmodtager

Opfylder du flere af ovennævnte definitioner, kan du selv vælge, hvilken definition du vil høre til. Du kan også have forskellige selvstændige aktiviteter, som hører til under forskellige definitioner. Dit valg gælder både før, du får ret til dagpenge og efterfølgende i hele dagpengeperioden. Du har dog mulighed for at søge om at ændre valget, hvis dine aktiviteter skifter karakter.

Find dig selv og dit arbejde i tabellen neden for:

 

 

DE FIRE AKTIVITETSTYPER

Definition: Erhvervsmæssigt formål og personligt arbejde

Begrænset deltidslandbrug: Egen bopæl, drevet lige forud for ledighed, samt 6x130 timers lønmodtagerarbejde

Udlejning med lidt arbejde: Arbejde i mindre omfang som vicevært, administration eller reparationer ifm. udlejning af 1 ejendom med max 10 lejemål

Fredsskov: Dog højst 5 hektarer på fast bopæl eller fritidsbopæl

Vindmølle/solceller: Egen vindmølle, solcelle mv., når det personlige arbejde er helt ubetydeligt

Biavl: Biavl med højst 20 bistader

Begrænsninger: Ingen begrænsninger

Modregning i udbetaling: Ja, time for time

Optjening af nye rettigheder: Nej

Hjemmel: Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §3

Definition: Erhvervsmæssigt formål og personligt arbejde

CVR-nr./CVR-pligt: CVR-nr., SE-nummer eller pligt til at have et CVR/SE-nummer (omsætning på 50.000 kr./årligt eller mere)

B-indkomst selvstændig: B-indkomst der beskattes som selvstændig virksomhed

Medarbejdende ægtefælle: Medlemmet modtager løn fra ægtefællens virksomhed UDEN der er lavet lønaftale

Afgørende indflydelse: Betalingen er A-indkomst, med medlemmet har afgørende indflydelse på selskabet

Begrænsninger: 30 uger inden for 104 uger

Modregning i udbetaling: Ja, time for time

Forbrug: Alle uger med udbetaling forbruger, uanset om der er udført arbejde eller ej. Uger med godkendt supplerende dagpenge tæller også. Kun uger med fuld belægning forbruger ikke.

Optjening af nye rettigheder: Ja, overskud der fremgår af afsluttede årsopgørelser kan regnes med til optjening af nye rettigheder

Hjemmel: Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §2

Definition: Begrænset eller intet personligt arbejde

Udlejning uden arbejde: Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom uden at medlemmet har/har haft personligt arbejde

Passivt ejerskab: Passivt ejerskab af en virksomhed uden at medlemmet har personligt arbejde

Bortforpagtning: Ejer en bortforpagtet virksomhed

Egen formue: Forvalter egen formue fx aktier, mv.

Øvrige aktiviteter i max 5 timer/måned: Personligt arbejde op til 5 timer pr. måned

Begrænsninger: Ingen begrænsninger

Modregning i udbetaling: Ingen modregning

Optjening af nye rettigheder: Nej

Hjemmel: Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §4, stk. 1 og 5

Definition: Personligt arbejde

Alm. lønarbejde: A-indkomst på normale løn- og ansættelsesvilkår

B-indkomst lønmodtager: B-indkomst med arbejdsmarkedsbidrag, der ikke beskattes som selvstændig virksomhed

Medarbejdende ægtefælle: Medlemmet modtager alm. løn fra ægtefællens virksomhed, og der er lavet lønaftale

Begrænsninger: 30 uger inden for 104 uger inkl. uger med godkendt selvstændig aktivitet

Modregning i udbetaling: Ja, time for time for kontrollabelt arbejde eller omregnet ukontrollabelt arbejde eller B-indkomst

Forbrug: Kun uger med deltidsarbejde

Optjening af nye rettigheder: Ja, timer/løn kan regnes med til optjening af nye rettigheder

Hjemmel: Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §4, stk. 2