Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

DAGPENGE OG EFTERLØN MED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

Få svar på dine spørgsmål om dagpenge, efterløn og selvstændig virksomhed herunder.

Ja, det kan du i nogle tilfælde. Når du har selvstændig virksomhed og bliver ledig, skal vi vurdere, om din virksomhed er hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse. Det gør vi ud fra et beskæftigelseskrav:

  1. Har du fået indberettet i gennemsnit min. 80 løntimer/md i de seks måneder op til, du bliver ledig?
  2. Og har du samtidig fået indberettet mindst 1 arbejdstime i fem af de seneste seks måneder?

Kan du svare ja til de begge spørgsmål, er din virksomhed bibeskæftigelse. Det betyder, du kan fortsætte med at drive den, mens du får dagpenge. Du kan arbejde med din bibeskæftigelse i 30 uger, og dine timer bliver modregnet i dagpengeudbetalingen.

Svarer du nej til mindst et af spørgsmålene, er din virksomhed hovedbeskæftigelse. Det betyder, at du skal som hovedregel skal lukke din virksomhed for at få ret til dagpenge.

Når du ved nyledighed har svaret nej til mindst et af spørgsmålene ovenfor (under: Kan jeg få dagpenge som selvstændig), er din virksomhed hovedbeskæftigelse. Det betyder, at du skal som hovedregel skal lukke din virksomhed for at få ret til dagpenge.

Klik her for at se, hvordan du ophører med din virksomhed og hvilken dokumentation, der er nødvendig.

Venteperioder

Du vil få en venteperiode, før du kan få dagpenge. Venteperioden afhænger af, hvordan du ophører med virksomheden. Venteperioden er på mindst 3 uger i de fleste situationer, dog er den på 1 uge, hvis ophøret sker efter en konkurs eller tvangsauktion.

Hvis du ikke umiddelbart kan ophøre med virksomheden i CVR-registret, kan du udfylde en tro og love erklæring om, at virksomheden er ophørt. Herefter har du seks måneder til at lukke virksomheden endeligt. Her får du en venteperiode på to måneder, men det giver dig mulighed for at afvikle din virksomhed sideløbende med dagpenge i op til fire måneder (når venteperioden på to måneder er fratruk­ket). De timer, du bruger på afviklingen, bliver modregnet i dine dagpenge. Får du ophørsbeviset inden for venteperioden på de to måneder, er venteperioden minimum 3 uger.

Der er ingen venteperiode, hvis du ophører med selvstændig virksomhed som bibe­skæftigelse. Heller ikke hvis du allerede er indplaceret i en dagpengeperiode og efter en periode uden dagpenge, igen søger om at få dagpenge.

Jobsøgningsperiode

Når du ophører med din virksomhed som hovedbeskæftigelse, får du en såkaldt jobsøgningsperiode på seks måneder. Her må du ikke starte selvstændig virk­somhed eller indtræde i en virksomhed og samtidig få dagpenge. Hvis du er medarbejdende eller medejende ægtefælle, kan du også først gen­indtræde i virksomheden efter jobsøg­ningsperioden.

Hvis du går konkurs eller ophører med virksomhed som bibeskæfti­gelse, er der ingen jobsøgningsperioden.

Gentagne ophør i dagpengeperioden

Du kan maksimalt ophøre med en virksomhed én gang i hver dagpengeperiode (udover ophøret ved indplacerin­gen). Herefter skal du genoptjene retten til at ophøre med en virksomhed.Det sker, når du både har:genoptjent retten til dagpenge, oghar genoptjent retten til supplerende dagpenge

Klik her for at se, hvordan du ophører med din virksomhed og hvilken dokumentation, der er nødvendig.

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT’s definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet. 

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl på tlf. 70 13 13 12.

Du betragtes som selvstændig, når du:

  • Er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
  • Har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
  • Får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed er medarbejdende ægtefælle og modtager løn uden at have en lønaftale
  • Får løn som A-indkomst fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse

Vi beregner din efterlønssats ud fra, hvad du har tjent både som lønmodtager og som selvstændig – det er altså muligt at kombinere forskellige typer af indtægter, når vi beregner din sats. Vær opmærksom på, at såfremt du har pensionsopsparinger, vil de medføre fradrag i den beregnede efterlønssats inden du får udbetalt efterløn. Beregningen af din sats sker derfor på baggrund af din hidtidig indkomst og de pensionsopsparinger du har.

Vi udbetaler efterløn for en hel kalendermåned ad gangen svarende til 160,33 timer, uanset hvor mange dage og uger, der er i måneden.

Efterlønssats

Når du søger om at overgå til efterløn, så skal vi beregne din efterlønssats. Vi beregner efterlønssatsen ved at udvælge de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har haft den højeste indkomst. Satsen udregnes herefter som et gennemsnit af disse måneder.

Hvad kan medtages til satsen:

• A-indkomst som er indberettet til Skat
• B-indkomst som ikke indgår i en virksomheds overskud/underskud
• Overskud fra en virksomhed som fremgår af årsopgørelsen

Den maksimale sats i 2024 er 20.359 kr. om måneden. Det svarer til en timesats på 123,04 kr. Har du tjent 24.600 kr. i gennemsnit om måneden før skat i et år inden for de sidste to år, vil du få den højeste sats.

Har du ikke tjent nok til at få den højeste sats, beregner vi din sats på denne måde:
(Din samlede indtægt i 12 måneder) x0,92/12x0,90 = sats pr. måned. Med en månedsløn på fx 20.600 kr., vil regnestykket se sådan ud:

247.200 x 0,92/12 x 0,90 = 17.057 kr./måneden.

Din sats pr. time finder du ved at dividere din månedssats med 160,33. I eksemplet her giver det (17.057/160,33) = 106,39 kr./timen.

Der er ikke nogen mindstesats. Din sats afhænger helt af, hvilken indkomst du har haft i de seneste 24 måneder op til, du overgår til efterløn. Dog kan du max få 20.359 kr. om måneden (i 2024).

Hvis du har fået udstedt efterlønsbevis, og satsen på beviset er højere end den sats, som du kan få beregnet ved overgangen til efterløn, så har du ret til at få satsen, der er beregnet på dit efterlønsbevis.

En af betingelserne for at overgå til efterløn er, at du skal opfylde det samme indkomstkrav/beskæftigelseskrav som hvis du skulle modtage almindelige dagpenge. Overskud fra en selvstændig virksomhed kan du bruge til at opfylde dette krav.

Overskud fra selvstændig virksomhed kan du også bruge til at optjene skattefri præmier, når du opfylder den såkaldte to-årsregel og eventuelt udskydelsesreglen.

Hvordan tæller dit overskud med?

Vi fordeler dit overskud på alle måneder i regnskabsåret. Hvis vi har et helt kalenderår deler vi således overskuddet med 12. Derefter omregner vi dit overskud til timer med en omregningssats på 136,81 (sats i 2024). Der kan maksimalt medtages 160,33 timer pr. måned. Timerne indgår på lige fod med arbejdstimer som lønmodtager i vores beregning.

Hvornår tæller dit overskud med?

Du kan bruge dit overskud, når det fremgår af din afsluttede årsopgørelse for regnskabsåret i din virksomhed. Du kan se, hvor stort dit overskud er på Skats hjemmeside under rubrik 111 Overskud/underskud af selvstændig virksomhed.

Husk på, at hvis dit overskud kommer fra aktiviteter i formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, kan det ikke bruges til at optjene ret til skattefri præmier eller ret til efterløn. Det er din virksomheds status hos SKAT ved regnskabsårets afslutning, der er afgørende for, om overskuddet kan bruges til en ny dagpengeret.

Eksempel 1: Får du ændret status fra selvstændig virksomhed til fritidsbeskæftigelse i løbet af et indkomstår, fx 1. november, så kan dit overskud fra hele indkomståret ikke bruges til en ny dagpengeret.

Eksempel 2: Får du ændret status fra fritidsbeskæftigelse til selvstændig virksomhed i løbet af et indkomstår, fx 1. november, så kan dit overskud fra hele indkomståret bruges til en ny dagpengeret.

Vi følger SKAT's vurderinger

Det er Skats vurdering af din aktivitet, der afgør, om dit overskud kan bruges eller ej. Hvis du vil ændre karakteren af din virksomhed, så den kan falde ind under fx formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, så ændringerne slår igennem, når vi kigger på dine timer og indkomst, så skal du først ændre din status hos SKAT, og derefter give os besked om, hvornår den nye status gælder fra.

Du kan drive selvstændig virksomhed i meget begrænset omfang, mens du er på efterløn. Det er FTFa, der skal godkende det. Dine arbejdstimer bliver modregnet i din efterløn.

FTFa’s efterlønseksperter skal foretage en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde, da reglerne er meget komplicerede.

Derfor anbefaler vi, at du kontakter os, hvis du allerede har egen virksomhed og gerne vil på efterløn, eller du overvejer at starte virksomhed, mens du er på efterløn.

I visse tilfælde kan man få tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse op til 400 timer årligt samtidig med, at man får efterløn.

Ønsker du at drive selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, skal du kontakte FTFa for at høre om dine muligheder.