Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FTFa

1. Generelt om oplysningspligten

I FTFa behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vores mål er, at du føler dig sikker, når vi behandler dine personoplysninger.

FTFa har ifølge persondatalovgivningen pligt til at give dig forskellige oplysninger, når vi behandler dine personoplysninger. Oplysningspligten omfatter bl.a.:

 • Hvordan du kontakter os
 • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 • Kategorier af personoplysninger der behandles
 • Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger
 • Oplysninger om en eventuel overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 • Oplysning om hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger eller kriterierne herfor
 • Oplysning om eventuelle automatiske afgørelser i FTFa
 • Oplysning om retten til at trække et eventuelt givet samtykke tilbage
 • Dine øvrige rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
 • Muligheden for at indgive en klage til Datatilsynet

Nedenfor kan du læse nærmere om de enkelte oplysninger.

2. FTFa er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

FTFa er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at benytte dine rettigheder i forhold til databeskyttelsesforordningen, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger her:

FTFa
Juridisk Sekretariat
Snorresgade 15
2300 København S
CVR nr.: 55664528
Telefon: 70131312
E-mail: ftfa.juridiskafdeling@ftfa.dk

3. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Du er, eller ønsker at blive, medlem af FTFa. FTFa er en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Ved en arbejdsløshedskasse forstås en forening af personer, der har sluttet sig sammen med det formål, at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til a-kasserne, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring. Af FTFa’s godkendte vedtægter (godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) fremgår, at foreningen har til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne. Herunder skal FTFa medvirke til, at ledige medlemmer af FTFa kommer i beskæftigelse. FTFa’s virksomhed relaterer sig til disse formålsbestemmelser, og derfor behandler vi dine personoplysninger. 

Eksempler på denne virksomhed er:

 • Optagelse i FTFa (medlemskab)
 • Udmelding af FTFa eller overflytning til en anden a-kasse
 • Udbetaling af eksempelvis dagpenge, efterløn, feriedagpenge
 • Registersamkøring med henblik på kontrol af udbetalinger
 • Øvrige rettigheder og pligter, som følger af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
 • Tiltag for at få FTFa’s medlemmer i beskæftigelse
 • Administration af FTFa lønsikring
 • Rådgivning og øvrig administration af dit medlemskab
 • Kommunikation, herunder udsendelse af nyhedsbreve

Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage dine rettigheder og pligter efter lov om arbejdsløshedsforsikring og vores vedtægter. Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr-nummer, lønoplysninger og pensionsudbetalinger, udbetalinger fra offentlige myndigheder, uddannelsesoplysninger, oplysninger om evt. erhverv og ansættelsesforhold, ansøgninger og cv, familiemæssige oplysninger (ægtefælle/samlever/børn), betalingsoplysninger, regnskabsoplysninger, såfremt du driver selvstændig virksomhed, og oplysninger om opholds- og arbejdstilladelse. Vi behandler undtagelsesvist oplysninger om strafbare forhold. Af særlige personoplysninger behandler vi, såfremt det er nødvendigt, dine helbredsoplysninger og dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

4. Hvorfor må vi behandle dine personoplysninger?

FTFa er organiseret som en forening, og FTFa’s godkendte vedtægter udgør retsgrundlaget for foreningen. Hjemlen for lovlig behandling af almindelige personoplysninger skal bl.a. findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b, artikel 6 stk. 1 litra c og artikel 6 stk. 1 litra e. FTFa behandler alene særlige personoplysninger, når dette er relevant i relation til FTFa’s formål, jf. arbejdsløshedsforsikringen og foreningens vedtægter. Hjemlen for lovlig behandling af særlige personoplysninger skal findes i artikel 9, stk. 2, litra b, artikel 9, stk. 2, litra d og artikel 9, stk. 2, litra f. I enkelte sammenhænge indhenter vi dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.

5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine personoplysninger, og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de har fået kendskab til. Med hjemmel i arbejdsløshedsforsikringsloven videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder, herunder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og andre a-kasser, som du er overflyttet fra eller til. Såfremt du har en FTFa Lønsikring videregiver vi med hjemmel i kontraktgrundlaget dine oplysninger til forsikringsselskabet, herunder vores forsikringsadministrator.

6. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi har hovedsageligt modtaget personoplysningerne fra dig. Endvidere modtager vi personoplysningerne fra forskellige offentlige myndigheder, herunder SKAT. Også andre tredjeparter kan vi, såfremt der er et formål hermed, modtage oplysninger fra eksempelvis din tidligere arbejdsgiver, offentligt tilgængelig registre, egen læge og politiet.

7. Overfører vi dine personoplysninger til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer?

Vi videregiver ikke personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Vi overlader undtagelsesvist en behandling af personoplysninger til en databehandler uden for EU/EØS, men alene såfremt disse behandlere har en placering i et sikkert tredjeland.

8. Tidsmæssig opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe der er et formål hermed. Vi opbevarer således dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder og pligter efter lov om arbejdsløshedsforsikring og efter vores vedtægter. Vi lægger bl.a. vægt på, hvor længe oplysningerne efter arbejdsløshedsforsikringslovgivningen skal opbevares, herunder at FTFa skal overholde sine retlige forpligtelser i henhold til EU-retten og dansk ret.

9. Automatiske afgørelser

Vi anvender i en vis udstrækning automatiske afgørelser. Du har altid mulighed for at klage over disse automatiske afgørelser, som herefter vil blive behandlet personligt af en medarbejder hos FTFa. Vejledning om hvordan du klager, fremgår af afgørelserne.

10. Har du pligt til at give dine personoplysninger?

Såfremt du ikke ønsker at give os de nødvendige personoplysninger, kan det betyde, at du ikke kan være medlem af FTFa, herunder at du ikke kan opnå de rettigheder, der er fastlagt i lovgivningen.

11. Dine rettigheder

Du har med databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Rettighederne fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 15-22. Typisk anmoder vi dig om på skrift at konkretisere en eventuel anmodning fra dig. Endvidere skal du være opmærksom på, at vi foretager en sikring af din identitet, således uvedkommende personer ikke får indsigt mv. i dine oplysninger.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Denne ret fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Ret til rettelse af dine oplysninger (berigtigelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Denne ret fremgår af databeskyttelses forordningens artikel 16.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Denne ret fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 17.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Denne ret fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 18.

Ret til indsigelse
Du har visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Denne ret fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Ret til at transmittere oplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger. Denne ret fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 20.

12. Kan jeg klage?

Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os via ovenstående telefonnummer eller e-mail. Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk