Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

OVERGANGEN TIL EFTERLØN

Få svar på de mest stillede spørgsmål om overgang til efterløn

1) Alder. Du skal have den rigtige alder for at kunne gå på efterløn. Din efterlønsalder bliver afgjort af din fødselsdato. Fra 2014 hæves efterlønsalderen gradvist, så den i 2026 er 64 år. Herefter bliver den reguleret i forhold til udviklingen i levealderen. Efterlønsalderen er som udgangspunkt 60 år men er:

  • 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954
  • 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954
  • 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955
  • 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955
  • 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956
  • 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958
  • 63½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1959 til og med den 30. juni 1959
  • 64 år for personer, der er født efter den 30. juni 1959

2) Rådighed. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne gå på efterløn. Hvis du har været syg inden overgangen til efterløn, kan det betyde, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du har et efterlønsbevis, er det ikke en betingelse, at du er rask på overgangstidspunktet. Hvis du i en periode har holdt fri for egen regning, kan det betyde, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

3) Indkomstkrav. Du skal have ret til dagpenge, for at du kan gå på efterløn. Derfor skal du også opfylde indkomstkravet, dvs. have haft en indtægt på 238.348 (2020) inden for de sidste tre år. I nogle tilfælde skal du i stedet for indkomstkravet opfylde et beskæftigelseskrav på 1.924 løntimer inden for tre år.

4) Opbrugte ydelser. Er du ledig, må du ikke have opbrugt retten til ydelser fra a-kassen. Du skal være dagpengeberettiget på det tidspunkt, hvor du får efterlønsbeviset og på det tidspunkt, hvor du overgår til efterløn. 

5) Medlemskab. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 30 år (med undtagelse af tilfælde, hvor du er i en overgangsordning. Kontakt os for nærmere info).

6) Efterlønsbidrag. Du skal have indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år. (med undtagelse af tilfælde, hvor du er i en overgangsordning. Kontakt os for nærmere info).

7) Bopæl. Når du skal på efterløn, skal du have bopæl i Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land, og så skal du være medlem af en dansk a-kasse. Der gælder særlige regler, hvis du har arbejdet eller været forsikret i udlandet. Hvis du arbejder i et andet EØS-land eller på Færøerne har du nemlig pligt til at lade dig forsikre i det pågældende land og melde sig ud af den danske a-kasse, men du bevarer alligevel din efterlønsret.

8) Selvstændig virksomhed. Hvis du driver, eller ønsker at drive en selvstændig virksomhed, skal du søge om tilladelse fra FTFa, inden du går på efterløn. Det kan du læse mere om her.

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du enten ophøre med virksomheden eller søge om tilladelse til at fortsætte med at drive den. En betingelse for at få tilladelse til fortsat at drive din virksomhed er, at du kan sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden højst er på 400 timer pr. år. Derudover skal du sandsynliggøre, at indtægten (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) ikke overstiger 80.629 kr. pr. regnskabsår (2019).

Fra 1. oktober 2018 kan du drive virksomhed uden at skulle have den godkendt hos os, så længe du ikke er CVR-registreret (eller har pligt til at være det). Har du således hverken CVR-nummer eller pligt til det, anser vi ikke din virksomhed som en selvstændig virksomhed men som en fritidsbeskæftigelse. Uanset om du har en fritidsbeskæftigelse eller en godkendt selvstændig virksomhed, så bliver dine arbejdstimer trukket fra i din efterløn.

Vær også opmærksom på at formueforvaltning, som fx indtægter fra lejemål og aktiesalg, ikke skal godkendes af os efter den 1. oktober 2018, så længe antallet af arbejdstimer, du lægger i formueforvaltningen højst er 5 timer/måned.Arbejder du i mere end 5 timer/måned, så er der ikke længere tale om formueforvaltning, men om selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse.

Fra 1. oktober 2018 er det blevet mere enkelt for dig at dokumentere ophør med selvstændig virksomhed Du skal som udgangspunkt alene kunne dokumentere, at du er registreret som ophørt hos Erhvervsstyrelsen og hos SKAT.

Hvis du er i tvivl om, hvornår du anses som selvstændig, eller hvorvidt din aktivitet kan betragtes som fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning kan du læse mere her. 

Kontakt altid FTFa i god tid, inden du går på efterløn, hvis du har egen virksomhed, så du kan få at vide, om du kan drive din virksomhed videre sammen med efterlønnen.

Et seniorjob er et job på overenskomstmæssige vilkår, som kommunen skal tilbyde dig. Fleksydelsen er den kommunale "efterløn", du har mulighed for at få, hvis du har haft et fleksjob. På fleksydelse modregnes din pension som udgangspunkt efter samme regler som efterlønnen. Er du ikke med i efterlønsordningen, mister du retten til både fleksydelse og seniorjob.