Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

ARBEJDE OG EFTERLØN

Find svar på de mest stillede spørgsmål om arbejde og efterløn herunder.

Efterløn behøver ikke at betyde et farvel til arbejdsmarkedet. Du kan som efterlønsmodtager mod fradrag i efterlønnen have lønarbejde uden begrænsning.

Som hovedregel fradrager vi dit arbejde time for time. Arbejder du i 1 time, modregner vi derfor 1 time i din efterløn.

Hvis der er tale om ukontrollabelt arbejde eller honorarbetaling/B-indkomst, omregnes din indtægt til timer med omregningssatsen på 277,76 kr. (2024).

Arbejder du mere end 145,53 (118 timer som deltidsforsikret) timer om måneden, kan du ikke få udbetalt efterløn for de resterende timer. Dette kaldes mindsteudbetalingsreglen.

Lempet fradrag

Er din timeløn mindre end 277,76 kr. (2024), bliver du modregnet færre timer i din efterløn, end du faktisk arbejder. Det kaldes lempet fradrag. Det gælder dog kun, indtil du har haft en indtægt på 43.628 kr. (2024) i et kalenderår. Når du har tjent mere end 43.628 kr. i et år, modregner vi 1 time for hver time, du arbejder.

Fradraget på 43.628 kr. bliver sat ned alt efter, hvornår du overgår til efterløn, eller hvornår din ret til efterløn ophører.

Særlig mindsteudbetalingsregel

Der gælder en særlig mindsteudbetalingsregel i den periode, hvor du er omfattet af lempet fradrag.

Har du haft mere end 128 faktiske arbejdstimer i en måned, kan du ikke få udbetalt efterløn for måneden. Hvis du er deltidsforsikret, kan du ikke få udbetalt efterløn, hvis du har haft mere end 104 timer faktiske arbejdstimer i en måned.

Når du ikke længere har ret til lempet fradrag, gælder den almindelige mindsteudbetalingsregel for resten af året. Det betyder, at du kan arbejde op til 145,53 timer om måneden (118 timer som deltidsforsikret) og få udbetalt efterløn for de resterende timer.

Her kan du læse den vigtigste viden om, hvordan FTFa bruger dit skattekort og fradrag, samt hvordan du undgår at få et skattesmæk. 

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du enten ophøre med virksomheden eller søge om tilladelse til at fortsætte med at drive den. En betingelse for at få tilladelse til fortsat at drive din virksomhed er, at du kan sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden højst er på 400 timer pr. år. Derudover skal du sandsynliggøre, at indtægten (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) ikke overstiger 80.629 kr. pr. regnskabsår (2019).

Fra 1. oktober 2018 kan du drive virksomhed uden at skulle have den godkendt hos os, så længe du ikke er CVR-registreret (eller har pligt til at være det). Har du således hverken CVR-nummer eller pligt til det, anser vi ikke din virksomhed som en selvstændig virksomhed men som en fritidsbeskæftigelse. Uanset om du har en fritidsbeskæftigelse eller en godkendt selvstændig virksomhed, så bliver dine arbejdstimer trukket fra i din efterløn.

Vær også opmærksom på at formueforvaltning, som fx indtægter fra lejemål og aktiesalg, ikke skal godkendes af os efter den 1. oktober 2018, så længe antallet af arbejdstimer, du lægger i formueforvaltningen højst er 5 timer/måned.Arbejder du i mere end 5 timer/måned, så er der ikke længere tale om formueforvaltning, men om selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse.

Fra 1. oktober 2018 er det blevet mere enkelt for dig at dokumentere ophør med selvstændig virksomhed Du skal som udgangspunkt alene kunne dokumentere, at du er registreret som ophørt hos Erhvervsstyrelsen og hos SKAT.

Hvis du er i tvivl om, hvornår du anses som selvstændig, eller hvorvidt din aktivitet kan betragtes som fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning kan du læse mere her. 

Kontakt altid FTFa i god tid, inden du går på efterløn, hvis du har egen virksomhed, så du kan få at vide, om du kan drive din virksomhed videre sammen med efterlønnen.

Hvis du er beskæftiget i din ægtefælles virksomhed uden en lønaftale, betragtes din beskæftigelse som drift af selvstændig virksomhed, og FTFa skal altid godkende dette, før der kan udbetales efterløn.

VIGTIGT! Det er ikke muligt at arbejde i din ægtefælles virksomhed som lønmodtager samtidig med, at der udbetales efterløn.