Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

EFTERLØN SOM SELVSTÆNDIG

Få svar på dine spørgsmål om efterløn og selvstændig virksomhed herunder.

Det er som udgangspunkt selvstændig virksomhed, når der et erhvervsmæssigt formål med en aktivitet. Hensigten skal altså være at tjene penge. Herudover skal der være personligt arbejde med aktiviteten. Det er som udgangspunkt SKAT’s definitioner, der er afgørende for, hvornår du er selvstændig. Du kan i nogen udstrækning selv vælge, hvordan en aktivitet skal betragtes. Det afgørende er oftest, hvordan du vælger at selvangive og dermed beskatte en aktivitet. 

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl på tlf. 70 13 13 12.

Du betragtes som selvstændig, når du:

  • Er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå et økonomisk udbytte
  • Har et CVR- eller et SE-nummer, eller pligt til at have det (omsætning på 50.000 kr. eller mere)
  • Får B-indkomst, der beskattes som selvstændig virksomhed er medarbejdende ægtefælle og modtager løn uden at have en lønaftale
  • Får løn som A-indkomst fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du enten ophøre med virksomheden eller søge om tilladelse til at fortsætte med at drive den. En betingelse for at få tilladelse til fortsat at drive din virksomhed er, at du kan sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden højst er på 400 timer pr. år. Derudover skal du sandsynliggøre, at indtægten (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) ikke overstiger 80.629 kr. pr. regnskabsår (2019).

Fra 1. oktober 2018 kan du drive virksomhed uden at skulle have den godkendt hos os, så længe du ikke er CVR-registreret (eller har pligt til at være det). Har du således hverken CVR-nummer eller pligt til det, anser vi ikke din virksomhed som en selvstændig virksomhed men som en fritidsbeskæftigelse. Uanset om du har en fritidsbeskæftigelse eller en godkendt selvstændig virksomhed, så bliver dine arbejdstimer trukket fra i din efterløn.

Vær også opmærksom på at formueforvaltning, som fx indtægter fra lejemål og aktiesalg, ikke skal godkendes af os efter den 1. oktober 2018, så længe antallet af arbejdstimer, du lægger i formueforvaltningen højst er 5 timer/måned.Arbejder du i mere end 5 timer/måned, så er der ikke længere tale om formueforvaltning, men om selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse.

Fra 1. oktober 2018 er det blevet mere enkelt for dig at dokumentere ophør med selvstændig virksomhed Du skal som udgangspunkt alene kunne dokumentere, at du er registreret som ophørt hos Erhvervsstyrelsen og hos SKAT.

Hvis du er i tvivl om, hvornår du anses som selvstændig, eller hvorvidt din aktivitet kan betragtes som fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning kan du læse mere her. 

Kontakt altid FTFa i god tid, inden du går på efterløn, hvis du har egen virksomhed, så du kan få at vide, om du kan drive din virksomhed videre sammen med efterlønnen.

Hvis du er beskæftiget i din ægtefælles virksomhed uden en lønaftale, betragtes din beskæftigelse som drift af selvstændig virksomhed, og FTFa skal altid godkende dette, før der kan udbetales efterløn.

VIGTIGT! Det er ikke muligt at arbejde i din ægtefælles virksomhed som lønmodtager samtidig med, at der udbetales efterløn.

Hvis du har selvstændig virksomhed og ønsker at gå på efterløn, skal du enten lukke din virksomhed, inden du vil overgå til efterløn, eller også skal du søge om tilladelse til at beholde virksomheden samtidig med, at du modtager efterløn.

VIGTIGT! Før du kan få ret til udbetaling af efterløn, skal du skal enten have dokumenteret ophør af din virksomhed, eller også skal FTFa have godkendt, at du kan beholde virksomheden samtidig med, at du modtager efterløn.

Du kan læse mere om de generelle betingelser for at overgå til efterløn her.

Jeg ønsker at ophøre med min virksomhed

Der gælder særlige krav for at kunne dokumentere ophør af selvstændig virksomhed. Det kan du læse mere om her.
Hvis du vil lukke din virksomhed, skal du udfylde og indsende følgende blanket til FTFa.

Jeg ønsker at beholde min virksomhed samtidig med, at jeg modtager efterløn

Det er meget vanskeligt at få lov til at drive selvstændig virksomhed samtidig med, at du får efterløn. Du skal derfor altid kontakte FTFa i god tid, før du ønsker at gå på efterløn for at få godkendt din virksomhed.

Hvor meget får jeg i efterløn som selvstændig?

Vi beregner din efterlønssats ud fra, hvad du har tjent både som lønmodtager og som selvstændig – det er altså muligt at kombinere forskellige typer af indtægter, når vi beregner din sats. Vær opmærksom på, at såfremt du har pensionsopsparinger, vil de medføre fradrag i den beregnede efterlønssats, inden du får udbetalt efterløn. Beregningen af din sats sker derfor på baggrund af din hidtidig indkomst og de pensionsopsparinger, du har.

Vi udbetaler efterløn for en hel kalendermåned ad gangen svarende til 160,33 timer, uanset hvor mange dage og uger, der er i måneden.

Efterlønssats

Når du søger om at overgå til efterløn, så skal vi beregne din efterlønssats. Vi beregner efterlønssatsen ved at udvælge de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har haft den højeste indkomst. Satsen udregnes herefter som et gennemsnit af disse måneder.

Hvad kan medtages til satsen:
• A-indkomst, som er indberettet til Skat
• B-indkomst, som ikke indgår i en virksomheds overskud/underskud
• Overskud fra en virksomhed, som fremgår af årsopgørelsen

Den maksimale sats i 2024 er 20.359 kr. om måneden. Det svarer til en timesats på 127 kr. Har du tjent 24.600 kr. i gennemsnit om måneden før skat i et år inden for de sidste to år, vil du få den højeste sats.

Har du ikke tjent nok til at få den højeste sats, beregner vi din sats på denne måde:
(Din samlede indtægt i 12 måneder) x0,92/12x0,90 = sats pr. måned. Med en månedsløn på fx 20.600 kr., vil regnestykket se sådan ud:

247.200 x 0,92/12 x 0,90 = 17.057 kr./måneden.

Din sats pr. time finder du ved at dividere din månedssats med 160,33. I eksemplet her giver det (17.057/160,33) = 106,39 kr./timen.

Der er ikke nogen mindstesats. Din sats afhænger helt af, hvilken indkomst du har haft i de seneste 24 måneder op til, du overgår til efterløn. Dog kan du max få 20.359 kr. om måneden (i 2024).

Hvis du har fået udstedt efterlønsbevis, og satsen på beviset er højere end den sats, som du kan få beregnet ved overgangen til efterløn, så har du ret til at få satsen, der er beregnet på dit efterlønsbevis.

En af betingelserne for at overgå til efterløn er, at du skal opfylde det samme indkomstkrav/beskæftigelseskrav som hvis du skulle modtage almindelige dagpenge. Overskud fra en selvstændig virksomhed kan du bruge til at opfylde dette krav.

Overskud fra selvstændig virksomhed kan du også bruge til at optjene skattefri præmier, når du opfylder den såkaldte to-årsregel og eventuelt udskydelsesreglen.

Hvordan tæller dit overskud med?

Vi fordeler dit overskud på alle måneder i regnskabsåret. Hvis vi har et helt kalenderår deler vi således overskuddet med 12. Derefter omregner vi dit overskud til timer med en omregningssats på 136,81 (sats i 2024). Der kan maksimalt medtages 160,33 timer pr. måned. Timerne indgår på lige fod med arbejdstimer som lønmodtager i vores beregning.

Hvornår tæller dit overskud med?

Du kan bruge dit overskud, når det fremgår af din afsluttede årsopgørelse for regnskabsåret i din virksomhed. Du kan se, hvor stort dit overskud er på Skats hjemmeside under rubrik 111 Overskud/underskud af selvstændig virksomhed.

Husk på, at hvis dit overskud kommer fra aktiviteter i formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, kan det ikke bruges til at optjene ret til skattefri præmier eller ret til efterløn. Det er din virksomheds status hos SKAT ved regnskabsårets afslutning, der er afgørende for, om overskuddet kan bruges til en ny dagpengeret.

Eksempel 1: Får du ændret status fra selvstændig virksomhed til fritidsbeskæftigelse i løbet af et indkomstår, fx 1. november, så kan dit overskud fra hele indkomståret ikke bruges til en ny dagpengeret.

Eksempel 2: Får du ændret status fra fritidsbeskæftigelse til selvstændig virksomhed i løbet af et indkomstår, fx 1. november, så kan dit overskud fra hele indkomståret bruges til en ny dagpengeret.

Vi følger SKAT's vurderinger

Det er Skats vurdering af din aktivitet, der afgør, om dit overskud kan bruges eller ej. Hvis du vil ændre karakteren af din virksomhed, så den kan falde ind under fx formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, så ændringerne slår igennem, når vi kigger på dine timer og indkomst, så skal du først ændre din status hos SKAT, og derefter give os besked om, hvornår den nye status gælder fra.