Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VORES KLIMAAFTRYK

CO2-udledning* pr. medarbejder for København er i 2021 steget lidt i forhold til 2020, men i forhold til 2016, som er vores baseline, er det faldet 32%. I figur 4.2 fremgår udviklingen på vores CO2-udledning fra el og varme i perioden 2016 til 2021. Rundt regnet svarer 1 ton CO2 til, at man kører 10.500 km i en benzinbil – en kvart tur rundt om ækvator.

Figur 4.2 - Index CO2 udledning pr. medarbejder i KBH

* I vores beregninger af CO2-udledninger bruger vi Klimakompassets beregningsmetode og anvender den generelle el-deklaration for opgørelsen af CO2 fra el, der baseres på den gennemsnitlige brændselsfordeling af kul, olie, atomkraft osv. for den strøm, der er produceret til almindeligt salg af elektricitet i Danmark. Det gør vi for ikke at underestimere vores udledning, selvom vi har købt certifikater på grøn el.

Grøn el

CO2-udledningen pr. medarbejder påvirkes dels af vores forbrug af el og varme, dels af antal medarbejdere og ikke mindst af forsyningsselskabernes omlægning til mere vedvarende energiformer. I FTFa ønsker vi som nævnt at bidrage til Regeringens klimareduktionsmål. For at støtte op om udviklingen af bæredygtige energiformer, køber vi certifikater på vedvarende energi fra Ørsteds europæiske vindmøller, hvorved vi afdækker, hvad der svarer til 100 % af vores elforbrug. 

Hjemmearbejde er klimaarbejde

Vi foretager ikke deciderede målinger af klimapåvirkninger i forbindelse med medarbejdertransport til og fra arbejde. Men disse var med stor sandsynlighed lavere i både 2020 og 2021 end tidligere år, da mange af vores ansatte bor forholdsvist langt fra vores kontorer. At vi har arbejdet mere hjemme end tidligere, kan også ses på forbruget af kopipapir. Indkøbt mængde er i 2021 faldet med 60% siden 2020. Vi har i 2021 installeret follow-me printere, så man skal logge ind for at printe, hvorved man nemmere husker at tage sine print ved kopimaskinen, og dertil har alle ledere fået Ipads, så der ikke længere er behov for at printe mødematerialer.

Bæredygtige indkøb

I FTFa’s indkøbspolitik forpligter vi os til at tage miljøhensyn ved køb af produkter. Som det fremgår af dataoversigten på side 10 er andelen af miljøvenlige kontorartikler faldet. Dette hænger sammen med, at vi i 2021 har indkøbt færre kontorartikler end tidligere år, herunder miljømærket kopipapir som plejer at udgøre en stor andel af vores kontorartikler. De kontormøbler, som medarbejderne har mulighed for at få til deres hjemmekontorer er enten FSC-certificerede og/eller har Blaue Engel mærket (tysk miljømærke), og lamperne er energieffektive. Økologiprocenten for de råvarer, vi bruger i kantinen, er steget en smule og var i gennemsnit på 57% i 2021.

Vi smider mindre ud

Vi har siden 2020 haft affaldssortering i 10 fraktioner på alle etager på vores kontor i København, hvor det tidligere kun var kantinen og Intern Service, der sorterede. Dette bevirkede, at vores genanvendelsesprocent steg markant fra 2019 til 2020. Den er desværre faldet fra 2020 til 2021, men ligger stadig noget under niveauet fra 2019 og tidligere år. Til gengæld faldt den samlede mængde affald med næsten 40% fra 2020 til 2021. Vi smider meget mindre ud, hvilket er særdeles positivt – og mængden af det, der ikke genanvendes, er således lavere end tidligere år. Fremadrettet vil vi minde vores kollegaer om, at vi skal huske at smide affald i de rigtige affaldsspande. Det er godt for miljøet, og vi bliver betalt for noget af det genanvendelige affald. Affald er guld, som man siger.

Figur 4.3 - Affald og genanvendelse