Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

Billede af: Kim Vadskær

MIDLERTIDIGE REGLER OM SYGE- OG BARSELSDAGPENGE ER BLEVET FORLÆNGET TIL OG MED 31. MARTS

Den 22. december 2020 vedtog Folketinget at forlænge flere af de midlertidige regler på syge- og barselsdagpengeområdet som følge af Covid-19. Reglerne er blevet forlænget til og med 31. marts 2021. Her forklarer FTFa’s socialrådgiver, hvad der er op og ned.

Faglige organisationer - 26. januar 2021 - Camilla Bech Hornung

Som medarbejder i en faglig organisation møder du sandsynligvis medlemmer, der kommer i berøring med Covid-19. Derfor er det vigtigt, du er opmærksom på de særregler, der er vedtaget på det social område, og som nu er blevet forlænget frem til 31. marts 2021. Her forklarer FTFa’s socialrådgiver, Denise Mortensen, tre af reglerne.

1) Risikogrupper har midlertidig ret til sygedagpenge

Personer i job, som er i øget risiko ved smitte med Covid-19, og deres pårørende, som de bor sammen med, har fortsat ret til at få sygedagpenge fra 1. fraværsdag til og med 31. marts 2021. Det gælder, uanset om personen er arbejdsdygtig og er omfattet af den almindelige tidsbegrænsning. Arbejdsgivere, der udbetaler løn under fraværet, kan få sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag.

Retten til sygedagpenge / refusion er fortsat betinget af:

 • At der er en erklæring fra arbejdsgiver om, at arbejdspladsen eller arbejdsopgaver ikke kan tilrettes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • At arbejdsgiver erklærer, at lønmodtageren er fritaget helt fra sin arbejdsforpligtelse.
 • At der er en lægefaglig vurdering, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • At sygedagpengelovens almindelige betingelser er opfyldt herunder, at beskæftigelseskravet er opfyldt på første fraværsdag.

Lønmodtagere, der allerede får sygedagpenge i den midlertidige ordning, de får automatisk forlænget retten til sygedagpenge indtil ordningen udløber den 31. marts 2021, hvis de når revurderingstidspunktet.

Selvstændige erhvervsdrivende og ledige er ikke omfattet af ordningen.

2) Arbejdsgiver får udvidet ret til refusion af sygedagpenge og selvstændige får udvidet ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag

Retten til refusion til arbejdsgiver / sygedagpenge til selvstændige er fortsat betinget af:

 • At lønmodtageren / den selvstændige er uarbejdsdygtig som følge af egen sygdom, der skyldes Covid-19.
 • Eller at lønmodtageren / den selvstændige er arbejdsdygtig, men forhindret i at varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold på grund af Covid-19. Det er en betingelse, at arbejdet ikke kan varetages hjemmefra. Der vil være tale om bestemte grupper, som vurderes at udgøre en konkret smitterisiko.
 • At sygedagpengelovens øvrige almindelige betingelser er opfyldt herunder beskæftigelseskrav.

Loven ophæves den 1. april 2021

3) Forældre har midlertidigt ret til barselsdagpenge, når de skal passe børn under 14 år som følge af Covid-19.

Ordningen gælder for forældre, der er i job eller som er selvstændige, og hvor deres barn hjemsendes fra institution i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger som følge af smittetilfælde med Covid-19, eller hvor barnet er konstateret smittet med Covid-19. Forældre skal forstås som biologiske forældre, adoptivforældre og medmødre.

Retten til barselsdagpenge er betinget af:

 • At forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har ubrugte hele omsorgsdage, afspadsering eller barnets sygedage.
 • At der ikke bliver udbetalt løn eller holdes ferie for samme dage. Det er ikke et krav, at lønmodtageren har brugt sin optjente ferie.
 • Deler forældrene bopæl og er de lønmodtagere eller selvstændig, er det en betingelse, at begge forældre opfylder ovennævnte betingelser.
 • At barselslovens almindelige betingelser er opfyldt herunder beskæftigelseskrav.

Der kan blive udbetalt barselsdagpenge:

 • For op til 10 dage per barn i perioden fra og med den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020
 • OG op til 10 dage per barn i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021.
 • til én forældre per dag og for ét barn per dag.

Vær opmærksom på, at reglerne ikke giver dig ret til fravær fra arbejdet. Det skal du aftale med din arbejdsgiver.

Reglerne om sygedagpenge har forrang for denne ordning.

Kontakt FTFa's socialrådgiver

FLERE RELATEREDE NYHEDER OG CASE HISTORIER

Læs mere nyheder om samme emne. Her er et udpluk...