FTFa TAGER SAMFUNDSANSVAR

Samfundsansvarsrapport 2018

Det er med stolthed, at vi her kan præsentere FTFa’s første afrapportering om samfundsansvar. At tage samfundsansvar er en del af FTFa’s mission og i 2018 formulerede vi en politik for området.

På siden herunder kan du læse vores samfundsrapport. Du kan også downloade den som pdf her.


 

2018 – EN GOD BEGYNDELSE

2018 – EN GOD BEGYNDELSE

Som en vigtig aktør på det danske arbejdsmarked har vi et ansvar for vores rolle i samfundet, og den måde vi direkte og indirekte påvirker omgivelserne på.


I FTFa ØNSKER VI AT SKABE SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI

- Ved at integrere ansvarlighed i forretningen og drive en a-kasse, der fremmer social, miljømæssigog økonomisk bæredygtig udvikling.

Vi gør allerede meget, men kan og vil gøre mere, end vi gør i dag.
 

Afrapportering på en tredobbelt bundlinje

Vi betragter 2018 som en nulpunkts-måling, som vi vil bruge til at følge udviklingen på de forskellige områder, og som udgangspunkt for at sætte konkrete mål for vores arbejde med samfundsansvar.

Fremfor at se denne rapportering som et produkt i sig selv er hensigten, at den bidrager til at forankre samfundsansvarsindsatsen i FTFa og bliver et styringsredskab i vores arbejde.

Vores politik for samfundsansvar er illustreret i FTFa’s Samfundsansvarshus og indeholder de prioriterede indsatsområder frem mod 2020. I denne rapport kan man læse, hvordan vi har præsteret på de forskellige områder i 2018 sammenholdt med, hvordan det så ud i 2016 og 2017.

FTFa's samfundsansvarshus:

samfundsansvarshus-ftfa-2019.png (1)

Samlet set er vi på rette vej på mange af områderne

Vi vil fremhæve følgende:

 • Vi har reduceret vores miljøpåvirkning.
 • Kommunikation med medlemmer erblevet mere målrettet.
 • Vi har haft personer ansat i praktikforløb.
 • Antallet af medlemsklager er faldet.
 • Flere medlemmer og høj tilfredshed på vores services på trods af et udfordrende år.  

Men der er også steder, hvor vi kan og vil gøre det bedre.

Medarbejdertrivslen er gået lidt ned i år. Antallet af servicerede virksomheder på rekrutteringer er faldet, og der har været en stigning i antallet af langtidsledige.

Som en dansk a-kasse kan vi tage ansvar lokalt og være med til at gøre en forskel i en større sammenhæng. Vi støtter derfor op om ambitionerne i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og vil bruge dem som inspiration, når vi i 2019 fastsætter mål for vores samfundsansvar. Vi er godt i gang med et nyt ogspændende år i 2019, hvor vi igangsætter en række nye indsatser, der skal komme vores medlemmer, medarbejdere, samarbejdspartere og samfundet til gavn.

Afgræsning og periodisering for årets rapportering

Hvor ikke andet er anført, omfatter data hele FTFa, herunder alle ansatte og kontorbygninger, på nær satellitkontorerne i Herning, Næstved og Kolding.

Data dækker perioden hele 2018, samt 2016 og 2017 for de indikatorer, hvor det har været muligt at indsamle historiske data. Når der er anført et ”n/a” betyder det, at data ikke findes for dette årstal, fordi der ikke har været aktivitet, eller det ikke har været muligt at få data.

Opbygning af rapporten

Rapporten omfatter fem hovedområder – et for hvert af de fem overordnede temaer i samfundsansvarshuset. Hvert hovedområde gennemgås på samme måde med en tabel med data for indikatorer, der viser udviklingen for området. Ud over tabellen vises figurer, der illustrerer udviklingen på nogle af tabellens data og/eller for supplerende indikatorer, der kun vises i figurerne. Der er også en boks med en kort case eller et eksempel på indsatser i 2018.

Vi præsenterer også listeteksempler på fokusområder, vi har for 2019 for det pågældende tema.

.

ET SOLIDT FUNDAMENT

Vores arbejde med samfundsansvarer baseret på principperne om interessentundersøgelser og dialog, en partnerskabstilgang og åben troværdig kommunikation.

Vores fokus i 2019 er:

 • Større synlighed til vores medlemmer om, hvordan vi tager samfundsansvar

 • Endnu højere medlemstilfredshed.

 • Fortsat fokus på at forbedre og målrette vores digitale kommunikation.

 • Øge synligheden i eksterne medier af ftfa’s indsats med at få medlemmerne i nyt job.

HVERT ANDET ÅR GENNEMFØRES EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Som noget nyt fra 2017 omfatter den spørgsmål om samfundsansvar. Med en score på 76 point ud af 100 viser undersøgelsen, at vores medlemmer i høj grad forventer, at vi påtager os et samfundsansvar, og scoren på 70 point viser, at de i lidt mindre grad mener, vi gør det. Den næste undersøgelse er i foråret 2019.

HVERT ANDET ÅR GENNEMFØRES EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE
KOMMUNIKATIONEN MED VORES MEDLEMMER OG ØVRIGE INTERESSENTER

KOMMUNIKATIONEN MED VORES MEDLEMMER OG ØVRIGE INTERESSENTER

Kommunikationen med vores medlemmer og interessenter foregår i stigende grad på hjemmesiden, email og sociale medier.

Fra 2017 til 2018 har der været et lille fald i unikke visninger på FTFa.dk. Til gengæld er tiden, de er på siden, steget støt siden 2016 (se fig.1). Vi har haft fokus på at målrette og lave engagerende indhold på de sociale medier og i vores digitale og trykte nyhedsbreve.

Vi har bl.a. fået flere følgere på Facebook, og engagementraten for LinkedIn er fordoblet på bare et år og er nu på 3,1%. Som tommelfingerregel siger man, at 2% er flot. Vi er stolte af, at 50% af de medlemmer, som modtog de digitale nyhedsbreve i 2018, åbnede det (se fig. 2).

Vi har partnerskabsaftaler med 55 ud af vores 58 faglige organisationer

Aftalerne danner ramme for vores løbende samarbejde og bliver fornyet hvert andet år. De organisationer, der deltog med events i vores telt på Folkemødet var meget tilfredse. Dog ses et lille fald fra 2017 til 2018, hvor teltet ikke var placeret helt hensigtsmæssigt. Vi forventer at få en bedre placering i 2019.

Vi ønsker at deltage i den offentlige debat om arbejdsmarkedet og har fokus på åbenhed og troværdighed i vores eksterne kommunikation. I 2018 forfattede vi eller var kilde i 17 artikler i organisationernes fagblade, og FTFa blev nævnt i 35 presseomtaler.

.

FTFa ER ET GODT STED AT ARBEJDE

At FTFa er et godt sted at arbejde er fundamentet for, at vi kan drive en ansvarlig og bæredygtig virksomhed og indfri vores forretningsmål. I politikken er de tre prioriterede temaer trivsel og sundhed, uddannelse og udvikling samt rummelighed.

Vores fokus i 2019 er:

 • Udvikling af strategiske nøgletal og benchmarks for HR–området.

 • Der arbejdes strategisk med trivsels- og kulturfremmende tiltag i hele FTFa.

 • Fokus på samfundsansvar i rekruttering og ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Fx i praktik, uddannelsesforløb og fleksjobs.

I FTFa ARBEJDER DER 179 PERSONER, SVARENDE TIL 177 ÅRSVÆRK

I FTFa ARBEJDER DER 179 PERSONER, SVARENDE TIL 177 ÅRSVÆRK

Omfanget af vikarer (se fig. 3) hænger sammen med overgangen til nyt IT-system og dagpengereformen, der har krævet ekstra ressourcer i en overgangsperiode. Medarbejderomsætningen har været stigende fra 9,2% i 2016 til 12,4% i 2018, og er nu udtryk for en sund mobilitet blandt vores medarbejdere.

Fig. 5 og 6 viser, at vi er en arbejdsplads, hvor mange arbejder i mange år, og hvor gennemsnitsalderen for vores medarbejdere er forholdsvis høj. På medarbejder- og mellemlederniveau er der en overvægt af kvinder, mens det omvendte gør sig gældende for direktionen og hovedbestyrelsen (se fig. 4).

Indikatorerne for medarbejdertrivsel og sundhed

Ser vi på indikatorerne for medarbejdertrivsel og sundhed ses der fra 2017 til 2018 et fald i social kapitalmålingen, der gennemføres halvårligt i alle afdelinger og teams.

Resultatet er på niveau med 2016. Dette fald afspejler sig dog ikke i sygefraværet, der fortsat er lavt. I 2018 indførte vi et nyt koncept for MUS-samtaler kaldet SUS (styrkebaseret udviklingssamtale), der har fokus på at fremme den enkeltes potentialer (se boks 2).

Vi har i 2018 arbejdet strategisk med Employer Branding og onboarding, der har til formål at sikre, at FTFa har de mest kompetente og motiverede medarbejdere, der bidrager til FTFa’s vision. Vi har defineret kritiske målgrupper, fået en kernefortælling og et karrieresite med bl.a. film om at arbejde i FTFa samt udviklet et onboardingprogram.

I FTFa tager vi ansvar for vores medarbejdere, også når deres arbejdsevne ændres. Vi tilbyder derfor fx seniorordning og fleksjobs efter behov. Vi er en rummelig arbejdsplads og ønsker såvidt muligt at inkludere personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi havde således ansat både virksomhedspraktikanter og personer i praktik i forbindelse med deres uddannelse i løbet af 2018.

.

FTFa ER EN MILJØBEVIDST VIRKSOMHED

At tage vare på miljøet og bekæmpe klimaforandringerne er alle personers og virksomheders ansvar, og som en mellemstor virksomhed sætter FTFa et mærkbart miljømæssigt aftryk. Med politikken har vi forpligtet os til at bekæmpe klimaforandringerne ved at minimere miljømæssige aftryk i vedligeholdelsen og driften af vores kontorer. Vi vil fremme bæredygtigt forbrug og produktionsmetoder ved at indkøbe bæredygtige produkter og drive en bæredygtig kantine.

Vores fokus i 2019 er:

 • Organisering af miljøfremmende initiativer for alle kontorer, herunder indsamling af data for el-, varme- og vandforbrug, så vidt muligt.
 • Definition af krav til indkøb af bæredygtige produkter, udover kontorartikler.
 • Kampagne til alle medarbejdere om affaldssortering og sparetips, fx kopipapir.

Tabel-miljoebevidst-ftfas14.gif (1)

VI HAR GENNEM NOGLE ÅR ARBEJDET MED MILJØFREMMENDE INITIATIVER.

VI HAR GENNEM NOGLE ÅR ARBEJDET MED MILJØFREMMENDE INITIATIVER.

Det har vi især på vores i København, der huser ca. 70% af vores fastansatte medarbejdere.

Affaldsmængden har været stødt faldende siden 2016, mens genanvendelsesprocenten har været stigende (se fig. 7). Både kantinen og Intern Service har megen fokus på at sortere affald på den rigtige måde, så det kan genanvendes.

Udviklingen af el- og varmeforbruget i Kbh og CO2-udledningen deraf

Fra 2016 til 2018 er der sket et fald på knap 25% for det samlede CO2-forbrug. CO2-forbruget pr. medarbejder er faldet med godt 18% (se fig. 8). For elforbruget kan en af forklaringerne være, at vi udskiftede alle vores lyspærer til LED-pærer i løbet af 2017, samt at kantinen var lukket seks måneder i 2018 pga. ombygning.

Indtil videre har det kun været muligt at indsamle data for forbrug af el, vand, varme og affald for København, da data for de øvrige kontorer kræver et større analysearbejde, kontakt til udlejere og forsyningsselskaber mv. 

Vores leverandør af kontorartikler angiver om produkterne er miljømæssigt fordelagtige

Andelen af indkøbte ”grønne” kontorartikler har været støt stigende. Dertil er ca. 42% af de råvarer, vi bruger i kantinen økologiske og der indkøbes, så vidt muligt, danske råvarer. Papirforbruget har til gengæld været stigende. Selvom vores printere per default er sat til at printe på begge sider, er dette et område, hvor vi bør kunne reducere forbruget.

Konferencecenteret er et bæredygtigt samlingspunkt

I oktober 2018 åbnede vores nye konferencecenter i Snorresgade, der er et samlingspunkt for vores medlemmer og faglige organisationer. Ved ombygningen og i den daglige drift af konferencecenteret er der fokus på at inddrage miljøhensyn, hvor muligt. I valget af materialer blev der taget miljøhensyn, fx er træet på terrassen FSC-certificeret. Vinduerne er energibesparende, og lyset er LED. Den varme luft fra køkkenet bliver genbrugt til opvarmning af konferencecenteret. Køkkenet anvender mange økologiske råvarer og laver mad fra bunden i stedet for at købe halvfabrikata. Vi reducerer madspil og sorterer affald.

.

FTFa ER EN ANSVARLIG VIRKSOMHED

At opføre sig ordentligt og etisk forsvarligt er i høj grad integreret i den måde FTFa driver virksomhed på. I politikken forpligter vi os til at fremme ansvarlige forhold i værdikæden. Vi respekterer vores interessenters rettigheder ved at have effektive klagemekanismer og synlighed om klager, og vil undersøge eventuel indførelse af en whistleblowerordning. Vi undgår korruption og indgår i ansvarlige relationer med vores interessenter og samarbejdspartnere.

Vores fokus i 2019 er:

 • Revision af vores indkøbspolitik, herunder udforme krav til leverandører om sociale, miljømæssige og etiske forhold.

 • Udarbejde etiske retningslinjer til egne medarbejdere, fx om modtagelse af gaver.

 • Beslutte eventuel indførelse af en whistleblowerordning i FTFa.

 • Fortsat fokus på effektiv og ansvarlig håndtering af medlemsklager.

tabel-ansvarlig-ftfa.gif (1)

ANSVARLIGE INVESTERINGER OG FALD I MEDLEMSKLAGER

ANSVARLIGE INVESTERINGER OG FALD I MEDLEMSKLAGER

Jf. FTFa’s Finansielle Styringspolitik skal de virksomheder, vi investerer i, efterleve internationale retningslinjer for samfundsansvar, herunder FN’s Global Compact.

2018 investerede vi for ca. 27,5 mio. kr. i aktier (se fig.9). I 2018 indgik vores investeringsforvalter forbedringsaftaler med de 7 virksomheder i vores investeringsfonde, der ikke levede op til retningslinjerne for samfundsansvar og som havde såkaldte CSR-brud. I 2017 var det 8 virksomheder .

Forbedringsplaner i FTFa’s investeringsfonde

Ifølge FTFa’s Finansielle Styringspolitik skal alle virksomheder, som vi investerer i, overholde internationale retningslinjer om samfundsansvar, herunder bl.a. FN’s Global Compact.

Hvert kvartal screener vores investeringsforvalter Nykredit samtlige selskaber, som vi investerer i, for brud på retningslinjer om samfundsansvar. Såfremt der er et verificeret normbrud fastlægges en forbedringsplan med virksomheden, der løbende bliver evalueret.

I 2018 lavede Nykredit forbedringsplaner med 7 virksomheder for brud, der omhandlede forurening, brud på retten til privatlivets fred, korruption, biodiversitet, manglende klimastrategi og arbejdstagerrettigheder.

Hvis Nykredit vurderer at det ikke er realistisk, at et selskab ændrer adfærd, eller ikke udviser vilje til at ændre adfærd, bliver selskabet ekskluderet fra vores investeringsfonde.

Udover at lave forbedringsplaner tager Nykredit aktivt ejerskab i samtlige de virksomheder, vi investerer i, ved bl.a. at deltage og stemme på generalforsamlingerne i de pågældende selskaber.

CKA har endnu ikke udgivet statistik over klager for 2018

Vi ser i fig. 10 derfor lidt længere tilbage i tiden. Fra 2015 begyndte vi systematisk at ringe til samtlige klagere, for at forstå, hvorfor medlemmet havde klaget, men ligeså meget for at forklare, hvorfor vi var nået til afgørelsen. Resultatet har været et markant fald i antallet af oversendte klager. Omgørelsesprocenten har siden 2013 (se fig. 10) været jævnt faldende, men steg fra 2016 til 2017. En forklaring kan være, at vi nu i stort omfang selv håndterer de ”klokkeklare” sager, og at de sager, der oversendes til CKA i højere grad baseres på skøn, som CKA så ikke har været 100 % enige i. I andre sager beder vi om, at CKA omgør sagen for at hjælpe medlemmer, der fx for sent har bedt om dimittendrettigheder, og hvor kun CKA har mulighed for at ændre resultatet.

Vi vil være med til at fremme ansvarlighed hos vores leverandører

Vi kan være med til at fremme ansvarlighed hos de leverandører vi køber ind hos. Hidtil har vi ikke haft en ensartet og systematisk tilgang til at sikre, at vores leverandører lever op til retningslinjer om samfundsansvar, det foregår mere på ad hoc basis. I 2018 sikrede vi bl.a., at de leverandører, vi anvendte til ombygningen af 7. sal, havde overenskomst, ligesom vi har stillet krav om, at vores rengøringsleverandør har det. På årsbasis anvender vi godt 400 leverandører, og fremadrettet vil vi arbejde på at stille samfundsansvarskrav til leverandørerne, hvor det er muligt.

.

FTFa’s YDELSER SKABER SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI

Med vores politik har vi forpligtet os til at igangsætte tiltag, der bidrager til at øge den værdi, vores kerneydelser skaber for vores interessenter og til at fremme en bæredygtig udvikling på det danske arbejdsmarked. I denne sektion præsenteres udviklingen på en række indikatorer, der viser, hvordan vores lovpligtige ydelser og beskæftigelsesrettede tilbud til medlemmer og virksomheder relaterer til at skabe samfundsmæssig værdi.

Vores fokus i 2019 er:

 • Churnanalyse og strategi for fastholdelse af medlemmer.

 • Brancherettede workshops til medlemmer om jobmuligheder på jobområder i vækst

 • Seniorprojekt støttet af STAR med ekstraordinær jobindsats til ledige over 50 år.

 • Udvikling af strategi for indsatsen over for freelancere og selvstændige

 • Ansøgning om deltagelse i det kommende a-kasse forsøg.

 • Udvikle jobrettet indsatspakke til ny-ledige med risiko for langtidsledighed.

 • Virksomhedskampagner indenfor kost og ernæring samt socialrådgiverområdet.

Nettofremgang af medlemmer og øget selvfinansiering af ydelser

Med mere end 142.000 medlemmer spiller FTFa en stor rolle på det danske arbejdsmarked. Vores kerneydelser sikrer økonomisk tryghed, og vi hjælper vores medlemmer videre til nyt job via beskæftigelsesrettede indsatser. Det totale antal medlemmer har været stigende siden 2016. Antallet af studerendehar været støt stigende siden 2016. I 2018 havde vi en nettofremgang i antallet af medlemmer, men vi havde også en stigning i afgangen af medlemmer. Vi har i 2018 derfor haft fokus på at styrke fastholdelsesarbejdet.

Langt hovedparten af vores medlemmerer i beskæftigelse. Den gennemsnitlige fuldtidsledighedsprocent var i både 2018 og 2017 på 3,5% (tal for 2016 er ikke direkte sammenlignelige grundet overgang til ny dagpengereform og er derfor ikke medtager her). Især er finanssektoren og andre administrative sektorer ramt, da disse brancher i høj grad er påvirket af øget digitalisering og udfasning af arbejdspladser.

I 2018 udbetalte vi dagpenge til 14.238 personer og efterløn til 5.710. Mennesker, der således var afhængige af, at vi udbetalte de rigtige ydelser til tiden - noget vi konstant har fokus på at gøre. Som bekendt gik vi over til nyt IT-system i begyndelsen af 2018, og der var et par måneder, hvor der var forsinkelser i udbetalingen. Dette har vi fået rettet op på.

tabel-ftfas-ydelser-skaber-vaerdi.gif (2)

Indsatser for studerende

For at hverve flere studerende, og ikke mindst klæde dem på til at komme bedre gennem studiet og videre ud på arbejdsmarkedet, afholdte vi i 2018 workshops om studieteknik, gruppekultur, mv. på over halvdelen af skolerne inden for vores fagområde (se boks 5 herunder).

boks-5-studerende.gif (1)

DE STATSLIGE PENGESTRØMME

DE STATSLIGE PENGESTRØMME

Fig. 11 viser, hvor meget FTFa bidrager til samfundet via udbetaling af ydelser, og hvor meget vores medlemmer bidrager til finansieringen. Siden 2016 har vores medlemmer således selv finansieret en større og større del af de udbetalte ydelser. Ved at tilbyde lønsikring gør vi noget ekstra for at give vores medlemmer økonomisk tryghed og sikkerhed, hvis de bliver opsagt. Antallet af tegnede lønsikringer er siden 2016 steget med knap 18%.

FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESRETTEDE TILBUD TIL MEDLEMMER OG VIRKSOMHEDER

Det er vigtigt, at vores medlemmer kan komme i kontakt med os og få svar på deres spørgsmål om regler, ydelser, tilbud mv. Siden 2016 er antallet af chatbesvarelser næsten femdoblet, mens tilfredsheden har holdt et konstant niveau. Tilfredshed for telefon er faldet lidt fra 2017 til 2018. En forklaring er den længere ventetid på telefon, der opstod pga. overgangen til nyt IT-system.

tabel-tilbud-til-medlemmer-ftfa.gif (1)

Vi tilbyder 24-timers sparring

For at hjælpe vores medlemmer til at komme i betragtning til jobs tilbyder vi 24-timers sparring på CV og ansøgninger. Det gjorde vi knap 2.600 gange i 2018. Ud over de lovpligtige møder tilbyder vi en lang række fokusmøder, bl.a. om jobafklaring, præsentationsteknik, motivation, stresshåndtering, iværksætteri. 88% af dem, der deltog på disse fokusmøder i 4. kvartal 2018, var tilfredse eller meget tilfredse hermed.

En løbeklub for at fremme trivsel og netværk

Det at holde sig i gang fysisk og mentalt samt være en del af et fællesskab med andre, der står i samme situation, samt opbygge jobrettede netværk kan bidrage til at øge trivsel og motivation.

Vi har derfor en løbeklub for alle vores medlemmer og holder julefrokost for ledige.

2018 var femte år vi afholdt løbeklub, hvor vi inviterer vores medlemmer tilforedrag og efterfølgende løb/gåtur på Fælleden. I år ændrede vi konceptet, fra tidligere at have haft fokus på job og karriere til nu også at handle om livsstil og samfundstendenser, fx FN’s verdensmål og bæredygtighed.

Julefrokosten, som vi afholdt på vores kontorer i de fire største byer, var også en stor succes. Udover oplæg om, hvordan man finder indre motivation, bl.a. i relation til FN’s verdensmål, blev der netværket mellem deltagerne.

Antallet af langtidsledige i gennemsnit pr. måned er desværre steget siden 2016

I forhold til landsgennemsnittet har vi forholdsvist mange unge og ældre langtidsledige, se fig. 12. Vi har et særligt ansvar for disse ledige, og i 2018 har vi bl.a. igangsat håndholdte intensive forløb for særligt sårbare langtidsledige. I 2018 har vores socialrådgiver behandlet 330 sager i relation til sygedagpenge, fleksjob mv. Antallet af kandidater i trainee-forløb, som vi tilbyder i samarbejde med DAP, KOST, Finansforbundet og Konstruktørforeningen, har været stabilt siden 2016. Forløbene har for disse ledige skabt mulighed for, at nyuddannede får fodfæste på arbejdsmarkedet.

fig-12-langtidsledige-medlemmer-ftfa-2018.gif (1)

For at skabe relationer med virksomheder arbejder vi med to tilgange

Dels ved at løse konkrete rekrutteringsopgaver, som kan udmønte sig i en formaliseret samarbejdsaftale, dels gennemfører vi opsøgende kampagner, hvor vi tilbyder vores servicepakke til virksomhederne. Det skaber værdi, når vi kan hjælpe både medlemmer og virksomheder. Vi indgår derfor samarbejdsaftaler med virksomheder om jobformidling. Og vi motiverer vores medlemmer til at se muligheder på arbejdsmarkedet og støtter dem i at skifte til brancher med gode jobmuligheder.

I 2018 havde vi bl.a. en kampagne rettet modvirksomheder med administrative funktioner, som kunne være relevante for brancheskiftere fra finanssektoren.

Fx etablerede vi et samarbejde mellem Dansk Told og Skatte-forbund, Finansforbundet og Metropol, hvor bankuddannede fik skattekurser på diplomniveau. Herved hjalp vi medlemmer med at opbygge nye - og ikke mindst- bruge deres eksisterende kompetencer i en ny jobsammenhæng.

Vi har afholdt også workshops om ”nye muligheder i forandring” for medarbejdere i DR og SKAT med fokus på kompetenceafklaring og transition i lyset af organisationsændringer.

.

SAMFUNDS-ANSVARSRAPPORT 2018

SAMFUNDS-ANSVARSRAPPORT 2018

top

Afspiller nu: