Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

FTFa ER ET GODT STED AT ARBEJDE

At FTFa er et godt sted at arbejde, er fundamentet for, at vi kan drive en ansvarlig og bæredygtig virksomhed og indfri vores forretningsmål. Med vores politik for samfundsansvar har vi forpligtet os til at sikre trivsel og sundhed, uddannelse og udvikling samt rummelighed på vores arbejdsplads.

Medarbejdersammensætningen

Vi er 178 ansatte, svarende til 170 årsværk. Det er lidt færre end ultimo 2019. Antallet af deltidsansatte er steget en smule, dels fordi nogle medarbejdere har ønsket at gå ned i tid, og dels fordi flere har valgt seniorordningen. I 2020 ønskede 8 medarbejdere at benytte denne.

figur 3.1 ansættelsestyper 2020


Alders- og anciennitetsfordelingen

Som det fremgår af figur 3.3 er FTFa en arbejdsplads, hvor mange har arbejdet længe. Knapt 1/4 har været her i mere end 15 år. Der kommer også løbende nye ansigter til, og mere end 1/3 af medarbejderne har været her 1 til 5 år. Gennemsnitsalderen er faldet fra 47,7 år i 2019 til 46,8 år i 2020 (ekskl. studerende), og som det ses i figur 3.2 er 40% 51 år og derover. Nye medarbejdere bibringer nye erfaringer og kompetencer, samtidig med at vi ønsker at fastholde vores erfarne medarbejdere og bl.a. tilbyder en seniorordning.

Figur 3.2 Aldersfordelingen 2020

 


Kønsfordelingen

I FTFa er der en overvægt af kvinder blandt medarbejderne, og som det ses i figur 3.4, er denne andel steget en smule siden 2019. Ser vi på kønsfordelingen blandt lederne, er der omvendt en overvægt af mænd, både i den øverste ledelsesgruppe og på teamlederniveau. På teamlederniveau er andelen af kvinder endda faldet en smule siden 2019. Til gengæld er der nu med 7 kvindelige bestyrelsesmedlemmer forholdsvis flere kvinder end tidligere. Fordelingen på 47% kvinder og 53% mænd i hovedbestyrelsen er at betragte som ligelig, da denne består af 15 personer.

Vi er opmærksomme på den ulige kønsfordeling på både medarbejder- og lederniveau, og fra 2021 sætter vi fokus på diversitet og inklusion, der ud over køn også vil omfatte etnicitet, alder, handicap mv.

Figur 3.4 Kønsfordelingen 2019 og 2020