UDBETALING AF DAGPENGE

Klik på +'erne og få svar på dine spørgsmål om udbetaling af dagpenge

Hvad kræver det at få ret til dagpenge?

 

For at få ret til dagpenge skal du kunne sætte flueben ved disse
betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år
 • Som fuldtidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 238.512 kr. (2020-tal) inden for de sidste tre år
 • Som fuldtidsforsikret medlem må vi max. tælle 19.876 kr./md.(2020-tal), når vi kigger på din indkomst. Det vil sige, at det tager mindst et år at optjene dagpengeret
 • Som deltidsforsikret skal du have haft en samlet indkomst på 159.012 kr. (2020-tal) inden for de sidste tre år
 • Som deltidsforsikret medlem må vi max. tælle 13.251 kr./md.(2020-tal), når vi kigger på din indkomst. Det vil sige, at det tager mindst et år at optjene dagpengeret
 • Det er kun indkomst, du har fået, mens du har været medlem af en a-kasse, der tæller med. Det gælder både som fuld- og deltidsforsikret

 Nyuddannet eller selvstændig?

 • Er du nyuddannet, tæller din uddannelse som arbejde, hvis uddannelsen har været normeret til at vare 18 måneder/tre semestre. Du får ret til dagpenge, hvis du sørger for at skifte din status fra studerende til nyuddannet hos os senest 14 dage efter, du afslutter uddannelsen. Din uddannelse kan tidligst give dig dagpengeret, når der er gået 18 måneder, siden du startede. Er du ikke medlem, skal du melde dig ind senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse.
 • Er du selvstændig, gælder der særlige regler for dig. Du kan medtage både overskud af selvstændig virksomhed og indkomst fra lønarbejde. Læs mere om dagpenge som selvstændig her.

Hvor meget får jeg i dagpenge?

Vi udbetaler dagpenge for en hel kalendermåned ad gangen svarende til
160,33 timer, uanset hvor mange dage og uger, der er i måneden. 

Når du bliver ledig, får du ret til 3.848 timers dagpenge inden for en periode
på tre år. Det svarer til to års dagpenge med en holdbarhedsdato på tre år.
De tre år kaldes også for referenceperioden. Når referenceperioden er udløbet,
skal du have optjent timer eller indkomst til en ny dagpengeret, hvis ikke du er kommet i fast arbejde. 

Dagpengesats

Vi beregner din dagpengesats ved at kigge på din løn i de 12 bedste måneder med højest indkomst, inden for de seneste 24 måneder.

Hvad kan medtages:

 • A-indkomst som er indberettet til Skat
 • B-indkomst som ikke indgår i en virksomheds overskud/underskud
 • Overskud fra en virksomhed som fremgår af årsopgørelsen

Du kan max få 19.083 kr. om måneden i dagpenge før skat (2020 sats). Det svarer til en timesats på 119,02 kr. 

Har du ikke tjent nok til at få den højeste dagpengesats, finder din sats på denne måde:

(Din samlede indtægt i 12 måneder) x0,92/12x0,90 = sats pr. måned. Med en månedsløn på fx 20.600 kr., vil regnestykket se sådan ud:

247.200x0,92/12x0,90 = 17.057 kr./måneden. 

Din dagpengesats pr. time finder du ved at dividere din månedssats med 160,33. I eksemplet her giver det (17.057/160,33) = 106,39 kr./timen.

Der er ikke nogen mindstesats. Din dagpengesats afhænger helt af hvilken løn du har fået i de 12 bedste måneder. Dog kan du max få 19.083 kr. om måneden (2020).

Hvornår får jeg dagpenge?

For at få dagpenge skal du udfylde dit dagpengekort, så vi ved, hvor mange timer vi skal udbetale i den pågældende måned. Når du har gjort det, vil dine dagpenge blive sat ind på din Nemkonto den sidste bankdag i måneden. 

Dit dagpengekort er tilgængeligt på Tast Selv omkring den 24. i hver måned. Se udbetalingskalenderen her
Du får udbetalt for en hel kalendermåned af gangen. Det vil sige 160,33 timer, medmindre du har haft aktiviteter, der skal modregnes.

Når du udfylder dagpengekortet, skal du give dit bedste bud på, hvad der kommer til at ske i den sidste periode på dagpengekortet. Vi ved godt, at din situation kan ændre sig i den sidste periode, og derfor er udbetalingen aconto. Det betyder, at der er mulighed for at regulere udbetalingen, hvis der sker noget uventet.

Aconto udbetaling

Viser det sig, at du uventet får tilbudt arbejdstimer, skal du sende et opdateret dagpengekort med de nye oplysninger den 1. i den følgende måned. Når vi får det opdaterede dagpengekort, regner vi ud, hvad du har fået udbetalt for meget. Det beløb trækker vi fra din næste udbetaling af dagpenge. 

Send opdateret dagpengekort

Send dit opdaterede dagpengekort den 1. i måneden efter, og du ved, hvilke uventede ændringer der har været. Du har en frist for at sende det opdaterede dagpengekort den 10. i måneden efter.  

Hvordan forbruger jeg min dagpengeret?

 

Når du bliver ledig, får du ret til 3.848 timers dagpenge inden for en periode på tre år. Det svarer til to års dagpenge med en holdbarhedsdato på tre år. De tre år kaldes også for referenceperioden. Når referenceperioden er udløbet, skal du have optjent timer eller indkomst til en ny dagpengeret, hvis ikke du er kommet i fast arbejde. 

Du forbruger af din dagpengeret på timebasis. Hver gang du får udbetalt en times dagpenge, bruger du en time af dine oprindelige 3.848 timers dagpengeret.

Din månedlige udbetaling er på 160,33 timers dagpenge hver måned. De timer, der skal trækkes fra i dine dagpenge, bliver ”samlet til bunke” og trukket fra de 160,33 timer i slutningen af måneden. Det kan fx være ferie, arbejde, selvstændig virksomhed, fritidsbeskæftigelse, der skal trækkes fra. 

 

Hvad skal jeg oplyse på mit dagpengekort?

På dagpengekortet skal du oplyse alt, hvad der kan have betydning for dine dagpenge. Det gælder alle former for arbejde, indtægter, pension, ferie, orlov, sygdom eller uddannelse og kurser.

I Tast Selv kan du læse mere om, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan også læse vores guide til dagpengekortet her

Er du underviser?

Er du underviser, skal du oplyse dine løntimer på dagpengekortet (Løntimer bliver også kaldt arbejdsmarkedstimer. Det er undervisningstimer plus forberedelsestid).

Er du i tvivl om, hvor mange løntimer du har, så skal du kontakte lønningskontoret på din arbejdsplads. De ved, hvilken omregningsfaktor du skal bruge for dine timer.

Kan pension medføre fradrag?

Får du løbende udbetalt pension, skal du huske at opgive det på dagpengekortet, da det kan give fradrag i dagpengene.

Pensioner med løbende udbetalinger giver fradrag, når:

 • pensionen er oprettet som led i et ansættelsesforhold
 • pensionen helt eller delvist er finansieret af arbejdsgiveren

Udbetalt kapitalpension og pension fra tidligere ægtefælle eller samlever giver ikke fradrag. Det samme gælder for pensioner, der ikke har forbindelse til et tidligere arbejdsforhold.

Hvornår kan jeg få beregnet en ny dagpengesats?

Du får beregnet din dagpengesats, når du første gang bliver ledig, og hvis du får en helt ny dagpengeperiode. Det vil sige, at du ikke kan få beregnet en ny sats undervejs i din dagpengeperiode. Heller ikke selvom du arbejder i en længere periode og senere kommer tilbage på den eksisterende dagpengeperiode.

Ny dagpengesats som nyuddannet

Har du haft mindst tre måneders arbejde? Og er det mindst seks måneder siden, du dimitterede? Så beregner vi din mulighed for en ny sats ud fra den løn, du har fået, siden du blev dimittend. Finder vi ud af, at din løn vil give dig en lavere sats end din dimittendsats, så beholder du dimittendsatsen. Din udbetaling af dagpenge med en eventuelt ny beregnet sats kan først ske med virkning fra den 1. i måneden efter.

Kan jeg få dagpenge ved ferielukning?

Hvis du er ansat på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du i nogle tilfælde få dagpenge, mens virksomheden er lukket.

For at få dagpenge ved ferielukning, skal du:

 • Være forhindret i at arbejde, fordi arbejdspladsen har kollektiv ferielukning
 • Have afholdt al din optjente ferie
 • Tilmelde dig jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet – også selvom det blot er for et par dage
 • Opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge - se spørgsmål ovenfor om 'Hvad kræver det at få ret til dagpenge?'

Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udbetalt dagpenge for de hverdage, hvor du ellers ville have fået løn fra din arbejdsgiver.

Du kan som udgangspunkt ikke få dagpenge på søn- og helligdage (f.eks. 1. og 2. juledag samt nytårsdag).

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er syg?

Bliver du syg, skal du allerede på første sygedag melde dig syg via Min side på jobnet.dk. Det gælder både, hvis du modtager dagpenge og supplerende dagpenge.

Du skal melde dig syg, også selvom du kun er syg en enkelt dag.

FTFa får automatisk besked om, at du er sygemeldt, når du registrerer det på jobnet.dk, så du behøver ikke kontakte FTFa om det. 

Når du bliver rask igen, skal du med det samme melde dig rask på Min side på jobnet.dk, så du igen kan få dagpenge fra a-kassen.

 • Hvis du er fuldtidsledig, får du dagpenge fra a-kassen i dine første 14 sygedage. Er du ikke rask efter 14 dage, får du derefter sygedagpenge fra din kommune. Du modtager et ansøgningsskema om sygedagpenge, som du skal sørge for at sende til din kommune inden for otte dage efter, at brevet er sendt til dig. Modtager du ikke ansøgningen automatisk, skal du kontakte din kommune senest fem uger efter din første sygedag og fortælle, at du ønsker sygedagpenge.
 • Hvis du har deltidsarbejde og modtager supplerende dagpenge, får du ikke dagpenge fra din a-kasse under sygdom. Du får i stedet sygedagpenge fra din kommune fra din første sygedag. Du modtager et ansøgningsskema om sygedagpenge, som du skal sørge for at sende til din kommune inden for otte dage efter, at brevet er sendt til dig. Modtager du ikke ansøgningsskemaet automatisk, skal du kontakte din kommune senest tre uger efter din første sygedag og fortælle, at du ønsker sygedagpenge.

Du kan først få dagpenge under sygdom eller sygedagpenge, når du har meldt dig syg på jobnet.dk. Det er derfor vigtigt, at du sygemelder dig allerede på din første sygedag.

Hvis din læge skønner, at du kun kan delvist raskmeldes, skal du kontakte FTFa, inden du melder dig rask på jobnet.dk. Vi skal nemlig vurdere, om du kan få dagpenge, da det kræver, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Hvad er G-dage?

G-dage er de første ledighedsdage, din arbejdsgiver skal betale dagpenge til dig, hvis du bliver afskediget fra dit job eller stopper i et vikariat. For at få G-dage skal du have været ansat i 74 timer inden for de sidste fire uger, før du blev ledig.

 

Opfylder du beskæftigelseskravet på 74 arbejdstimer inden for 4 uger, har du krav på 2 g-dage.

Glemmer arbejdsgiveren G-dagene

Ofte er arbejdsgiverne ikke opmærksomme på, at de skal betale G-dage. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte FTFa, hvis du er i tvivl, om du har ret til G-dage. Vi kan også hjælpe dig med at få betaling for G-dagene fra arbejdsgiveren.

Din tidligere arbejdsgiver skal betale for G-dage så hurtigt som muligt. Det skal senest ske ved anden lønudbetaling efter dit arbejdsophør, eller efter du har givet en erklæring på tro og love.

Udbetaling af halve og hele G-dage ved deltidsarbejde

Er du ansat som vikar/afløser fra dag til dag, betragtes du som afskediget hver dag ved beskæftigelsens ophør. Arbejdsgiveren skal derfor betale for G-dage, hvis du ikke opnår fuld beskæftigelse på disse dage.

Hvis du har arbejdet under 3,7 timer den sidste arbejdsdag, så udløser det en en hel G-dag. Hvis du arbejder over 3,7 timer på sidste arbejdsdag så udløser det en ½ G-dag. Arbejder du på fast nedsat tid eller i en turnusordning, skal arbejdsgiver først udbetale G-dage, når ansættelsen ophører. 

Eksempel på en arbejdsuge, hvor medlemmet arbejder som vikar/afløser:

Mandag: 8 timer

Tirsdag: 7 timer (udløser ½ G-dag)

Onsdag: 0 timer (udløser 1 G-dag)

Torsdag: 0 timer (udløser 1 G-dag)

Fredag: 6 timer (udløser ½ G-dag)

Mandag: 8 timer 

I dette eksempel skal arbejdsgiveren betale for en halv G-dag tirsdag og fredag. Onsdag og torsdag, hvor medlemmet er fuldt ledigt, skal arbejdsgiveren betale for to hele G-dage. Det har ingen betydning på hvilke dage, du har arbejde.

Må jeg lave frivilligt, ulønnet arbejde på dagpenge?

Som ledig må du arbejde frivilligt op til 44 timer om måneden uden at blive trukket i dagpenge. Timerne regnes som et gennemsnit pr. måned (udbetalingsperioden).

Eksempel:

Uge 1: 20 timers frivilligt arbejde
Uge 2: 10 timer frivilligt arbejde
Uge 3: 0 timer frivilligt arbejde
Uge 4: 14 timer frivilligt arbejde

= 44 timer i gns. på måneden.

Hvor må du arbejde?

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle steder, du kan arbejde frivilligt uden at blive modregnet i dagpenge. Det frivillige arbejde skal være hos en organisation, forening eller lignende. Helt konkret er der fire kriterier, der skal være opfyldt hos organisationen/foreningen:

 • Den skal være grundlagt på et frivilligt initiativ
 • Dens primære formål er ikke at skabe overskud
 • Bestyrelsen arbejder frivilligt
 • Medlemskab af organisationen/foreningen er frivilligt


Dermed, kan du ikke lave frivilligt ulønnet arbejde hos offentlige institutioner uden at blive modregnet i dagpenge fra første time.

Frivilligt arbejde bliver i loven opdelt i to kategorier

1) Aktiviteter: Du må ubegrænset udføre opgaver, der ikke vil blive udbudt som almindeligt lønarbejde. Det kan være opgaver som arbejde i medborgerhuse og væresteder, deltagelse i indsamlinger, foreningsarbejde og ekspedient i genbrugsbutikker. Det gælder også forskellige former for telefonrådgivning, der ikke forudsætter en særlig uddannelse.

Du kan se eksempler på frivillige aktiviteter her (nederst i artiklen)

2) Arbejde: Du kan op til 44 timer om måneden lave opgaver, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse, og som kunne blive udbudt som lønarbejde, uden at det påvirker dine dagpenge. Det kunne for eksempel være telefonrådgivning, som kræver eller forudsætter en særlig uddannelse. Vær dog opmærksom på, at der ikke må være ansat lønnede personer i foreningen/organisationen med den pågældende stillingskategori.

Du kan se eksempler på frivilligt ulønnet arbejde her (nederst i artiklen)

Kontakt FTFa

Det er vigtigt, at du kontakter FTFa, hvis du vil lave frivilligt, ulønnet arbejde, så vi kan rådgive dig om, hvorvidt arbejdet/aktiviteten kan kombineres med, at du er på dagpenge. Som omtalt ovenfor er det afgørende for muligheden for at arbejde frivilligt, at du gør i en organisation eller virksomhed, der ikke har et mål om at skabe profit.

Hvis du bor i en frikommune

Der gælder særlige regler for frivilligt arbejde, hvis du bor i en af landets ni frikommuner: Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Hvordan udfylder jeg mit dagpengekort?

Klik her for at komme til guiden over, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan også bruge guiden, hvis du skal udfylde dit efterlønskort. Guiden findes også som video, hvor vi gennemgår de mest almindelige eksempler på, hvordan du udfylder dagpengekortet.

Hvad får jeg i Obligatorisk Pensionsordning?

I 2020 får du indbetalt 0,3% af de dagpenge, feriedagpenge og den efterløn, du får udbetalt. Det er et ekstra bidrag til din pension, så du får det samme udbetalt i dagpenge, feriedagpeneg eller efterløn, som du normalt vil få.

Det er staten, der sørger for at indbetale bidragene.

KONTAKT OS

Chat med os ved at bruge chatten i nederste højre hjørne af skærmen. Eller ring til os på tlf. 7013 1312
SE HER HVORNÅR DET ER BEDST AT RINGE TIL OS
top

Afspiller nu: