NYE REGLER FOR SELVSTÆNDIGE

NYE REGLER FOR SELVSTÆNDIGE

Der er trådt nye regler for selvstændige i kraft den 1. oktober 2018.

HVAD BETYDER DE NYE REGLER FOR DIG?

Vi har samlet syv scenarier, så du læse om, hvordan de nye regler påvirker din situation.

For dig, uden pligt til et CVR-nummer

De gamle regler

Før 1. oktober kunne du ikke starte selvstændig virksomhed og få dagpenge, før du havde fået din virksomhed godkendt hos os. Du kunne få godkendt selvstændig virksomhed med dagpenge, typisk i op til 15 timers arbejde om ugen.

Du skulle til enhver tid kunne flytte dit arbejde i virksomheden, så de kunne udføres uden for normal arbejdstid. De timer, du lagde i virksomheden, blev modregnet i dine dagpenge, og du stod til rådighed for arbejdsmarkedet på lige fod med andre ledige.

Nye regler fra 1. oktober 2018

I dag kan du starte op som selvstændig, så længe du ikke har pligt til at have et CVR-nr. ifølge SKAT's regler. Så hedder det, at du har en fritidsbeskæftigelse. Der er ikke nogen begrænsninger for de timer, du lægger i fritidsbeskæftigelsen - dog bliver alle timer modregnede i dine dagpenge, ligesom de gjorde tidligere. Du står til rådighed for arbejdsmarkedet på lige fod med andre ledige. Kontakt os, når du starter din fritidsbeskæftigelse op, så vi kan vejlede dig og registrere din beskæftigelse i vores system.

Opretter du et CVR-nummer, eller har du pligt til at lade dig registrere med et CVR-nummer, gælder der andre regler. Se nedenfor.

For dig, der har CVR-nummer eller har pligt til at have et

OBS: Er du i tvivl om, du har pligt til at have et CVR-nr.? Så er det SKAT, der kan rådgive dig.

De gamle regler

Har du drevet din selvstændige virksomhed samtidig med et fuldtidsarbejde som lønmodtager? Så kunne du som udgangspunkt få godkendt virksomheden som bibeskæftigelse og fortsætte med at drive den, samtidig med du fik dagpenge, i 78 uger. Derefter måtte du lukke virksomheden, hvis du ville fortsætte på dagpenge. De timer, du lagde i virksomheden, blev modregnede i dine dagpenge.

Nye regler fra 1. oktober 2018

Har du drevet din selvstændige virksomhed samtidig med et fuldtidsarbejde som lønmodtager? Så kan du få godkendt virksomheden uden loft på, hvor mange timer du arbejder om ugen. Alle timer bliver modregnede. Du kan drive virksomheden, samtidig med at du får dagpenge i 30 uger. Derefter må du lukke virksomheden, hvis du vil fortsætte på dagpenge. Alternativt kan du afmelde dit CVR-nummer eller arbejde mindre end fem timer pr. måned. I de tilfælde kan du fortsætte med at drive virksomheden samtidig med, at du får dagpenge.

Har du ikke drevet din selvstændige virksomhed samtidig med et fuldtidsarbejde? Læs om dine muligheder under punkt 1 i De nye regler i korte træk.

For dig med supplerende dagpenge og/eller selvstændig bibeskæftigelse

De gamle regler

Havde du både deltidsarbejde og selvstændig bibeskæftigelse? Så var der to separate "regnskaber", fordi du kunne få supplerende dagpenge, mens du havde dit deltidsjob i 30 uger. Du kunne drive din selvstændige virksomhed og få dagpenge i 78 uger. De to "regnskaber" var uafhængige af hinanden.

Nye regler fra 1. oktober 2018

Dine muligheder for supplerende dagpenge og bibeskæftigelse strækker sig over 30 uger - samlet set. Det betyder, at hvis du fx får et deltidsarbejde i 10 uger og derefter starter din egen virksomhed, kan du have din selvstændige virksomhed i 20 uger. Derefter er din ret til både supplerende dagpenge og selvstændig bibeskæftigelse udløbet.

Eksempel

Har du haft bibeskæftigelse i 25 uger? Så kan du få supplerende dagpenge i fem uger, før du rammer loftet på 30 ugers samlet forbrug af supplerende dagpenge og bibeskæftigelse. 

For dig, der vil genoptjene ret til supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed

De gamle regler

Du genoptjente 30 nye uger med supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed, når du havde fået indberettet enten:

 • 146 arbejdstimer i mindst seks månedsindberetninger inden for en periode på 12 måneder
 • 34 arbejdstimer i mindst 26 ugeindberetninger inden for en periode på 12 måneder
 • 68 arbejdstimer i mindst 13 14-dagesinberetninger inden for 12 måneder

Det var kun A-indkomst, der talte med til genoptjening, og du begyndte først at genoptjene, når dine 30 uger var brugt op.

 

Nye regler fra 1. oktober 2018

Du genoptjener løbende 30 nye uger med supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed - også mens du får supplerende dagpenge eller har selvstændig virksomhed. Det kræver, at du har optjent mere end:

 • 146 arbejdstimer i mindst seks månedsindberetninger inden for en periode på 12 måneder
 • 34 arbejdstimer i mindst 26 ugeindberetninger inden for en periode på inden for 12 måneder
 • 68 arbejdstimer i mindst 13 14-dagesinberetninger inden for 12 måneder

Du kan også genoptjene 30 nye uger med supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed, når du inden for et indkomstår har en samlet indtægt på mindst 228.348 kr. medregnet både med A- og B-indkomst, honorararbejde, og overskud fra evt. selvstændig virksomhed, og samtidig ikke har modtaget dagpenge i indkomståret.

For dig, der vil forlænge ret til supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed

De gamle regler

Du kunne ikke forlænge dine 30 uger med supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed.

 

Nye regler fra 1. oktober 2018

Du kan forlænge dine 30 uger med supplerende dagpenge eller selvstændig virksomhed med fire uger ad gangen. Du kan max forlænge i 12 uger i alt. Du kan bruge A- og B-indkomst, honorararbejde, og i visse tilfælde timer fra selvstændig virksomhed, når du skal forlænge dine supplerende dagpenge med fire uger.

 

For dig, der er på efterløn

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du enten ophøre med virksomheden eller søge om tilladelse til at fortsætte med at drive den. En betingelse for at få tilladelse til fortsat at drive din virksomhed er, at du kan sandsynliggøre, at den samlede arbejdstid i virksomheden højst er på 400 timer pr. år. Derudover skal du sandsynliggøre, at indtægten (nettoomsætning fratrukket vareforbrug) ikke overstiger 79.048 kr. pr. regnskabsår (2018).

Fra 1. oktober 2018 kan du drive virksomhed uden at skulle have den godkendt hos os, så længe du ikke er CVR-registreret (eller har pligt til at være det). Har du således hverken CVR-nummer eller pligt til det, anser vi ikke din virksomhed som en selvstændig virksomhed men som en fritidsbeskæftigelse. Uanset om du har en fritidsbeskæftigelse eller en godkendt selvstændig virksomhed, så bliver dine arbejdstimer trukket fra i din efterløn.

Vær også opmærksom på at formueforvaltning, som fx indtægter fra lejemål og aktiesalg, ikke skal godkendes af os efter den 1. oktober 2018, så længe antallet af arbejdstimer, du lægger i formueforvaltningen højst er 5 timer/måned. Arbejder du i mere end 5 timer/måned, så er der ikke længere tale om formueforvaltning, men om selvstændig virksomhed eller fritidsbeskæftigelse.

Fra 1. oktober 2018 er det blevet mere enkelt for dig at dokumentere ophør med selvstændig virksomhed Du skal som udgangspunkt alene kunne dokumentere, at du er registreret som ophørt hos Erhvervsstyrelsen og hos SKAT.

Hvis du er i tvivl om, hvornår du anses som selvstændig, eller hvorvidt din aktivitet kan betragtes som fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning kan du læse mere her. 

Kontakt altid FTFa i god tid, inden du går på efterløn, hvis du har egen virksomhed, så du kan få at vide, om du kan drive din virksomhed videre sammen med efterlønnen.

For dig, der er medarbejdende ægtefælle

De gamle regler

Arbejdede du i din ægtefælles virksomhed, blev det betragtet som om, du selv drev selvstændig virksomhed.

Nye regler fra 1. oktober 2018

Arbejder du i din ægtefælles virksomhed, bliver du betragtet som almindelig lønmodtager, hvis der er lavet en lønaftale iht. SKATs regler. Hvis du ophører i din ægtefælles virksomhed, og du har en lønaftale, der følger SKATs regler, kan du få ret til dagpenge, efter en tre ugers venteperiode, hvor du ikke kan få dagpenge.

HVAD MENER CHEFJURISTEN?

HVAD MENER CHEFJURISTEN?

"Med de nye regler har vi kæmpet for, at der skal være plads til alle vores medlemmer i dagpengereglerne, uanset om de er fastansatte eller har skæve arbejdstider -og former. Det er lykkedes, og det vil gøre vejledningen bedre fremover."

- Lars Toft Simonsen, chefjurist i FTFa

DE NYE REGLER FOR SELVSTÆNDIGE I KORTE TRÆK

Vi har samlet fem punkter, hvor de nye dagpengeregler for selvstændige ændrer sig markant fra den 1. oktober 2018.

1. DAGPENGE UNDER NEDLUKNING AF SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

Fra den 1. oktober 2018 er dit arbejde i din selvstændige virksomhed ikke din hovedbeskæftigelse, hvis du kan svare ja til begge disse spørgsmål:

 • Jeg har i gennemsnit fået indberettet mindst 80 arbejdstimer i indkomstregistret om måneden de sidste seks måneder
 • Jeg har fået indberettet mindst en arbejdstime i fem af de seneste seks måneder

Er svaret ja til begge spørgsmål, kan du få dagpenge som andre lønmodtagere, og din virksomhed er en bibeskæftigelse. Det betyder, at du kan få dagpenge uden, at din virksomhed behøver at lukke.

Er svaret nej til et eller begge spørgsmål, er din aktivitet selvstændig hovedbeskæftigelse. Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, før din virksomhed er afmeldt i CVR-registret, og SKAT bekræfter lukningen. Er din virksomhed tidskrævende at lukke, kan du få dagpenge, mens du lukker virksomheden ned - så længe alle dine aktiviteter i virksomheden knytter sig til afviklingen. Du kan max bruge seks måneder til at lukke virksomheden ned.

2. GEARET TIL DELEØKONOMI OG MINDRE SIDEBESKÆFTIGELSER

Deleøkonomi bliver mere almindeligt, og hvor det tidligere har været besværligt at få dagpenge, hvis du fx lejer din lejlighed ud, så er de nye regler bedre til den slags situationer. Så længe du kun bruger op til fem timer om måneden på at administrere din udlejning af lejligheden, så hører arbejdet under formueforvaltning.

Formueforvaltning er ikke arbejde som selvstændig, og du kan fortsætte arbejdet, mens du får dagpenge – og uden modregning i din udbetaling.

Bruger du mere end fem timer om måneden på arbejdet, er det ikke længere formueforvaltning. Så er det enten fritidsbeskæftigelse eller selvstændig bibeskæftigelse. Læs mere om de to ting nedenfor.

Eksempler på fritidsbeskæftigelse er bl.a. solceller og vindmøller.

3. STØRRE FLEKSIBILITET I ARBEJDSLIVET

Er jeg selvstændig eller ej? Det spørgsmål bliver mindre relevant fra den 1. oktober 2018, for fremover er det ikke dig, som person, der er selvstændig, men det arbejde du udfører, kan være selvstændig virksomhed. Alt arbejde kan passe ind i en af fire kategorier:lønmodtagerarbejde, selvstændig virksomhed, formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse.

Lønmodtagerarbejde: Dit arbejde er i kategorien lønmodtager, når du har fået timer indberettet i indkomstregistret af en arbejdsgiver.

Selvstændig virksomhed: Når du har selvstændig virksomhed og bliver ledig, skal vi vurdere, om virksomheden er bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse. Det gør vi ud fra et beskæftigelseskrav:

Har du fået indberettet i gennemsnit min. 80 løntimer/måneden i de seks måneder op til, du bliver ledig? Og har du samtidig fået indberettet mindst 1 arbejdstime i fem af de seneste seks måneder? Så er din virksomhed bibeskæftigelse, som du kan fortsætte med, mens du får dagpenge. Du kan arbejde med din bibeskæftigelse i 30 uger, og dine timer bliver modregnet i dagpengeudbetalingen.

Opfylder du IKKE beskæftigelseskravet, er din virksomhed hovedbeskæftigelse. Det betyder, at du skal som hovedregel skal lukke din virksomhed for at få ret til dagpenge.

Fritidsbeskæftigelse: Dit arbejde hører under fritidsbeskæftigelse, når du arbejder som selvstændig uden at være registreret i CVR (fx fordi din omsætning er mindre end 50.000 kr./året).

Der er ikke nogen begrænsninger for, hvor lang tid du kan arbejde i din virksomhed, mens du får dagpenge. Der er heller ikke begrænsninger i forhold til, om du arbejder indenfor eller uden for normal arbejdstid, eller hvor mange timer du lægger. Alle timer bliver modregnet i dine dagpenge. Mens du arbejder med din fritidsbeskæftigelse, skal du kunne overtage et almindeligt fuldtidsjob med dags varsel.

Formueforvaltning: Lægger du timer i fx køb og salg af aktier, så kan du fortsætte med det, mens du modtager dagpenge.

Enhver form for selvstændig aktivitet, hvor du max bruger fem timer på aktiviteten om måneden, falder ind under kategorien formueforvaltning. Bruger du max fem timer om måneden, bliver timerne ikke modregnede i dine dagpenge. 

De fire kategorier betyder, at du får større fleksibilitet i dit arbejdsliv, fordi du i en vis udstrækning selv kan bestemme, hvor og hvordan du vil lægge dine arbejdstimer.

4. PLADS TIL ARBEJDSTIMER UDEN FOR INDKOMSTREGISTRET

Tidligere har nogle medlemmer været udfordrede, fordi de har haft arbejde med B-indkomst, der ikke blev indberettet i indkomstregistret. Det betød, at der var arbejde, der ikke talte med, når vi kiggede på indkomst til fx ret til dagpenge eller genoptjening af en ny dagpengeret.

Fra den 1. oktober 2018 tæller også B-indkomst, som ikke er indberettet med.

5. FÆLLES REGNSKAB FOR SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE OG SUPPLERENDE DAGPENGE

Fra den 1. oktober 2018 bliver supplerende dagpenge og bibeskæftigelse regnet sammen i det samme regnskab. Du kan max få supplerende dagpenge og/eller have bibeskæftigelse i sammenlagt 30 uger.

Får du godkendt selvstændig bibeskæftigelse, er det fremadrettet alle uger, der tæller i regnskabet. Det vil sige, at du max kan have din selvstændige virksomhed, mens du får dagpenge, i 30 uger, uanset om du arbejder i virksomheden i alle uger. 

Får du supplerende dagpenge, er det fortsat kun de uger, du arbejder, der tæller med som en uges forbrug af supplerende dagpenge. Kombinationen af deltidsarbejde og dagpenge kan derfor strække sig længere end 30 uger, hvis ikke du arbejder i alle uger.

Eksempel: Har du fået supplerende dagpenge i 10 uger, og får du derefter godkendt selvstændig bibeskæftigelse, så kan du max drive virksomheden i 20 uger. Husk, at hvis du har en virksomhed, der ikke er registreret i CVR, kan du drive den så længe, du vil. Det er kun virksomheder, der er registreret i CVR, der skal godkendes som bibeskæftigelse, og hvor der er en 30-ugers begrænsning på.

DE FIRE AKTIVITETSTYPER

 • Typer
  Fritidsbeskæftigelse
  Selvstændig bibeskæftigelse
  Formueforvaltning
  Lønmodtager
 • Definition
  Erhvervsmæssigt formål og personligt arbejde
  Erhvervsmæssigt formål og personligt arbejde
  Begrænset eller intet personligt arbejde
  Personligt arbejde
 • Begrænset deltidslandbrug: Egen bopæl, drevet lige forud for ledighed, samt 6x130 timers lønmodtagerarbejde
  CVR-nr./CVR-pligt: CVR-nr., SE-nummer eller pligt til at have et CVR/SE-nummer (omsætning på 50.000 kr./årligt eller mere)
  Udlejning uden arbejde: Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom uden at medlemmet har/har haft personligt arbejde
  Alm. lønarbejde: A-indkomst på normale løn- og ansættelsesvilkår
 • Udlejning med lidt arbejde: Arbejde i mindre omfang som vicevært, administration eller reparationer ifm. udlejning af 1 ejendom med max 10 lejemål
  B-indkomst selvstændig: B-indkomst der beskattes som selvstændig virksomhed
  Passivt ejerskab: Passivt ejerskab af en virksomhed uden at medlemmet har personligt arbejde
  B-indkomst lønmodtager: B-indkomst med arbejdsmarkedsbidrag, der ikke beskattes som selvstændig virksomhed
 • Fredsskov: Dog højst 5 hektarer på fast bopæl eller fritidsbopæl
  Medarbejdende ægtefælle: Medlemmet modtager løn fra ægtefællens virksomhed UDEN der er lavet lønaftale
  Bortforpagtning: Ejer en bortforpagtet virksomhed
  Medarbejdende ægtefælle: Medlemmet modtager alm. løn fra ægtefællens virksomhed, og der er lavet lønaftale
 • Vindmølle/solceller: Egen vindmølle, solcelle mv., når det personlige arbejde er helt ubetydeligt
  Afgørende indflydelse: Betalingen er A-indkomst, med medlemmet har afgørende indflydelse på selskabet
  Egen formue: Forvalter egen formue fx aktier, mv.
 • Biavl: Biavl med højst 20 bistader
  Øvrige aktiviteter i max 5 timer/måned: Personligt arbejde op til 5 timer pr. måned
 • Øvrige aktiviteter: Andet, der ikke hører under hverken, formueforvaltning, selvstændig eller lønmodtager
 • Begrænsninger
  Ingen begrænsninger
  30 uger inden for 104 uger
  Ingen begrænsninger
  30 uger inden for 104 uger inkl. uger med godkendt selvstændig aktivitet
 • Modregning i udbetaling
  Ja, time for time
  Ja, time for time
  Ingen modregning
  Ja, time for time for kontrollabelt arbejde eller omregnet ukontrollabelt arbejde eller B-indkomst
 • Forbrug
  -
  Alle uger med udbetaling forbruger, uanset om der er udført arbejde eller ej. Uger med godkendt supplerende dagpenge tæller også. Kun uger med fuld belægning forbruger ikke.
  -
  Kun uger med deltidsarbejde
 • Optjening af nye rettigheder
  Nej
  Ja, overskud der fremgår af afsluttede årsopgørelser kan regnes med til optjening af nye rettigheder
  Nej
  Ja, timer/løn kan regnes med til optjening af nye rettigheder
 • Hjemmel
  Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §3
  Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §2
  Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §4, stk. 1 og 5
  Bekendtgørelsen om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, §4, stk. 2
top

Afspiller nu: