Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

VEJLEDNING TIL HALVÅRSERKLÆRING FOR EFTERLØNNERE

Erklæringen

Forventer du, at du ikke har arbejde og indtægter i de næste 6 måneder, er det ikke nødvendigt at udfylde efterlønskort hver måned. Du kan bruge denne erklæring.

Erklæringen skal udfyldes og sendes til a-kassen hurtigst muligt efter 6 måneders-periodens udløb.

FTFa har ret til at tilbageholde efterlønnen, hvis erklæringen ikke er modtaget i rette tid. Af dine oplysninger kan vi se, om betingelserne for udbetaling af efterløn har været til stede og fortsat er det.

Hvis du i perioden alligevel får arbejde eller indtægter, skal du straks kontakte a-kassen.

Nedenfor finder du alle deltaljer du skal tage højde for.

Som modtager af efterløn har du pligt til at oplyse om ethvert forhold, der har betydning for retten til efterløn. Du skal oplyse om alt arbejde, fx lønarbejde og frivilligt ulønnet arbejde, arbejdstimer ved tilladt jordbrug, arbejde i din eller en ægtefælles selvstændige virksomhed, eller enkeltstående opgaver. Medvirken ved byggeri og byggearbejde i eget hus betragtes også som arbejde.

Selv om arbejdet er ulønnet, skal arbejdstimerne oplyses, medmindre beskæftigelsen er ren fritidsaktivitet (hobby). Hvis du har fået udbetalt feriepenge, feriegodtgørelse eller sygedagpenge skal du oplyse a-kassen herom.

Det er vigtigt, at du oplyser alle indtægter for hverv mv., også selv om du har fået foretaget løbende fradrag. Honorarer, vederlag m.v. for bestyrelsesposter, offentlige og private hverv m.v., skal også oplyses.

Al skattepligtig indtægt skal oplyses, uanset om det kommer fra arbejde eller på anden måde.

Før du begynder at arbejde i en selvstændig virksomhed eller er eller bliver momsregistreret, skal du straks oplyse det til FTFa. Det er a-kassen, der tager stilling til, hvilken betydning denne virksomhed har for din efterløn. Nogle typer af virksomheder kræver en egentlig tilladelse på forhånd og det kan derfor få stor betydning for din ret til efterløn, hvis vi ikke får besked inden du starter. 

Selvstændig virksomhed er fx forretning, arbejde efter regning, landbrug, skovbrug, udlejningsvirksomhed eller lignende. Det gælder uanset tidspunktet for arbejdet, uanset om virksomheden drives i selskabsform eller i din ægtefælles navn, og uanset om virksomheden giver overskud.

Løbende udbetalinger af pension, der er led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen på baggrund af det udbetalte bruttobeløb. Som eksempler på ordninger kan nævnes arbejdsmarkedspensioner, som er oprettet på grund af en overenskomst eller efter individuel aftale, tjenestemandspensioner og tilsvarende ordninger, hvor arbejdsgiveren normalt bidrager.

Hvis pensionen begynder at komme til udbetaling eller ved ændringer i eller regulering af dine eksisterende pensionsudbetalinger, skal vi straks have besked om det.

Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter det fyldte 60. år, skal have foretaget en ny pensionsopgørelse.  Hvis du er i tvivl, om en ny udbetaling eller en ændring i udbetalingen skal oplyses eller ej, skal du spørge FTFa.

Når du modtager efterløn må du maksimalt opholde dig uden for EØS-området i 3 måneder pr. kalenderår. Du skal derfor give besked, hvis du opholder eller planlægger at opholde dig mere end 3 måneder uden for EØS. 

EØS omfatter følgende lande og områder:

Lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig,

Områder:

Azorerne, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Ceuta, De Canariske Øer, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Hebriderne, Isle of Wright, Madeira, Martinique, Melilla, Orkney Øerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin (den franske del) og Western Isles.

…. også at give a-kassen besked, hvis der er sket ændringer i de forhold, du tidligere har oplyst om. Du skal fx straks give a-kassen besked, hvis du planlægger at opholde dig i udlandet i længere tid, bliver frihedsberøvet eller søger om eller får social pension.

Bemærk, at de oplysninger du afgiver sker på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre tab af rettigheder, tilbagebetaling, sanktioner og evt. politianmeldelse. Det står i § 86, stk. 1, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Samkøring og automatisk regulering

Din efterlønsudbetaling og oplysninger til a-kassen bliver kontrolleret den 11. i måneden efter udbetalingsperiodens udløb. Det sker ved registersamkøring med indberetninger i SKATs indkomst-register.

Viser samkøringen at du har haft løntimer eller en forskel i tidligere oplysninger, vil du blive kontaktet, og du vil have mulighed for at komme med dine bemærkninger.

En eventuel difference vil betyde, at udbetalingen af efterlønnen vil blive reguleret. En efterbetaling af efterløn blive udbetalt til din NemKonto. En fejludbetaling bliver modregnet i den efterfølgende udbetaling af efterløn. Er det ikke muligt at modregne hele fejludbetalingen inden for de næste 3 måneder, vil du blive opkrævet beløbet.

Persondataloven

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at

  • a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter,
  • a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
  • a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i akassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring,
  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.
ERROR loading tempate ~/Views/Partials/Sections/SShortContentSection.cshtml with following errror: Object reference not set to an instance of an object.