Har du brug for rådgivning?
70 13 13 12

A-KASSEFORSØGET

Det er så ærgerligt at a-kasseforsøget blev sat på stand-by pga. corona. Vi var ellers kommet godt fra start og havde allerede haft kontakt med mange opsagte medlemmer med gode resultater. Mads Bilstrup, Formand for Dansk Socialrådgiverforening og næstformand i FTFa

EN STÆRK TRO PÅ DEN ENKLE INDSATS

FTFa's deltagelse i a-kasseforsøget bunder i en stærk tro på at en forenklet indsats, kan forkorte ledighedsperioden for medlemmet og ikke mindst spare samfundet for en masse ressourcer ved at gøre det enklere og nemmere at være ledig.

Alene det at et ledigt medlem kun skal komme i a-kassen, fremfor både a-kasse og jobcenter, gør at den ledige ikke skal forholde sig til to sæt af rådgivere, instrukser, mødesteder samt it-systemer.

Her sparer medlemmet ressoucer, som i stedet kan bruges på det at komme i job igen.

Men det at skære møder fra og fokusere indsatsen til én instans, nemlig a-kassen, betyder også at den administrative byrde mindskes, og at samfundet sparer penge.

Derfor er gevinsten stor for både medlemmer og samfundet generelt.

 

ET FORLØB DER TAGER HØJDE FOR ALLE

Alle medlemmer, der indgår i forsøget, får hjælp til at komme godt i gang med jobsøgningen tidligt i deres forløb.

FTFa har tilrettelagt et forløb for medlemmer i forsøget (jf billedet), hvor de skal komme til møder i uge 2, 7 og 13. På møderne hjælper vi medlemmet godt igang og videre sin jobsøgningsproces. Det kan fx handle om at medlemmet forbedrer sit cv, eller hvordan man ser på sine karrieremuligheder med nye øjne.

De medlemmer, som ser ud til at få svært ved at finde arbejde, deltager i en ekstra workshop i uge 4 (jf. billedet). På workshoppen vil hvert medlem få individuel sparring og få tilrettelagt et forløb frem til mødet i uge 7. Læs mere om denne gruppe og den indsats vi tilbyder dem, nedenfor.

Læs mere om indsatsen for opsagte her.

Sådan ser forløbet ud:

Uge 0: Start på ledighedsperioden

Uge 2: Cv-samtale og kontaktforløbssamtale. Evt visitation til jobcenter efter ca. 2 uger med afsæt i profilafklaring og samtale.

Uge 4: Workshop for ledige med risiko for langtidsledighed

Uge 7: Kontaktforløbsamtale og rådighedssamtale

Uge 13: Fællessamtale og overlevering til jobcenter

Forsøgsperioden udløber

Vi mener, motivation og tro på egne evner har stor betydning for, om jobsøgningen bærer frugt. Derfor har vi særligt fokus på at fremme medlemmernes motivation og tro på, at de finder arbejde hurtigere end forventet.

Som en forebyggende indsats, har vi derfor valgt at tilbyde udvalgte medlemmer en workshop i deres 4. uge som ledig. Her får de en introduktion til jobsøgning, cv og ansøgningsmateriale samt en individuel samtale med en jobrådgiver, hvor de sammen ser på medlemmets specifikke udfordringer og muligheder. Det udmunder i en plan for, hvilke møder og tilbud medlemmet skal drage fordel af frem til næste møde, hvor medlem og jobrådgiver sammen følger op og ser på, hvordan processen skrider frem.

A-kasseforsøget giver os en unik mulighed for selv at tilrettelægge et forebyggende forløb, som kan mindske antallet af langtidsledige. Det, mener vi, kan gøre en stor forskel for både medlemmet og samfundet.

Med en procentdel på 10-15% af forsøgsdeltagerne er gruppen af medlemmer, der vil få svært ved at finde arbejde af betydelig størrelse. Det kalder derfor på en fokuseret indsats som denne.

FORSØGET FAVNER BREDT

I FTFa har vi udvalgt 36 udvalgte kommuner, som indgår i forsøget. De 36 kommuner fordeler sig på disse tre regioner:

  • Hovedstadsregionen (turkis)
  • Øtjyllandsregionen (blå)
  • Fyn (orange)

Kommunerne er udvalgt, fordi de giver det størst mulige antal deltagere, og dækker et bredt udsnit af FTFa's faglige områder. Den geografiske afgrænsning forventes af give omkring 3.700 ledige medlemmer til forsøget årligt.

FORSØGET FAVNER BREDT

MÅL OG FORELØBIGE RESULTATER FOR A-KASSEFORSØGET

Vi ser et stort potentiale i at nå vores mål. Ikke alene vil det spare samfundet for udgifter til fx dagpenge, men også øge skatteindtægterne og spare a-kasser såvel som jobcentre for administration. Herunder kan du se, hvilke fem målsætninger vi har sat os, hvordan det er gået med mål 3 og 4, som vi har kunnet nå at måle på, inden Corona indtrådte.

MÅL 1 OG 2

1. De nyindplacerede lediges afgang fra ledighed til ordinært job eller selvforsørgelse, efter 26 uger, hæves i forsøgets første år med 2 procentpoint.

2. De nyindplacerede lediges afgang fra ledighed til ordinært job

eller selvforsørgelse, efter 26 uger, er mindst 3 procentpoint højere i FTFa's forsøgsområder, end i områder, der ikke er omfattet af forsøget.

Da a-kasseforsøget er sat på pause, har vi ikke kunnet måle på om medlemmer, der deltager i forsøget, kommer i arbejde indenfor de 26 uger. Derfor er en status for målsætningen heller ikke mulig.

 

MÅL 3 OG 4

3. Vi vil opnå, at deltagerne i forsøget har højere tilfredshed med deres kontaktforløb end de sammenlignelige ledige i områder, som ikke indgår i forsøget.

4. Vi vil opnå at, forsøgsdeltagerne oplever, at kontaktforløbet hos FTFa styrker deres jobsøgning og deres jobmuligheder.

MÅL 3 OG 4

SÅDAN GÅR DET MED MÅL 3 OM TILFREDSHED

Vi har spurgt medlemmer i forsøget, hvor tilfredse de er med fokusmøderne og kontaktsamtalerne, som er to mødetyper alle medlemmer deltager i.

Kontaktsamtalerne har en tilfredshedsscore på 92% mens fokusmøderne opnår en tilfredshedsscore på 86%. Begge er et udtryk for en meget høj tilfredshed blandt medlemmerne, som indgår i forsøget.

SÅDAN GÅR DET MED MÅL 3 OM TILFREDSHED

SÅDAN GÅR DET MED MÅL 4 OM AT BLIVE STYRKET I SIN JOBSØGNING

Størstedelen af medlemmerne i forsøget oplever, at fokusmøder og kontaktsamtaler styrker deres videre jobsøgning.

Begge mødetyper får en høj score, som indikerer, at medlemmerne føler sig godt klædt på til jobsøgningen på baggrund af deres deltagelse i de to mødeformer. Kontaktsamtalerne får en score på 86% mens fokusmøderne får en score på 84%.

SÅDAN GÅR DET MED MÅL 4 OM AT BLIVE STYRKET I SIN JOBSØGNING

MÅL 5

Det femte og sidste mål for forsøget indebærer, at vi vil tilbyde en jobrettet indsats til før-ledige medlemmer, dvs. opsagte og studerende medlemmer, som styrker målgruppens jobsøgning og jobmuligheder. Det er denne indsats, vi kalder opsagte-indsatsen, som ved sin eksistens alene opfylder målet.

Indsatsen og dens foreløbige resultater kan du læse meget mere om her

 

 

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?

Med corona-nedlukningen fik vi ikke den start på a-kasseforsøget, som vi havde håbet på, men efter vi har åbnet op for den tætte kontakt med medlemmerne igen, er vi fulde af gå-på-mod og tiltro til, at vi når vores mål, inden forsøget slutter i 2023.

Vi får allerede tilkendegivelser fra medlemmerne om, at de nyder kun at skulle til møder hos os, og målene for beskæftigelse vil vi nå ved at tilbyde mere støtte, målrettet rådgivning og tæt dialog med dem, der har brug for det.

HVOR PEGER PILEN HEN FREMOVER?